Huvudentreprenören kan bli ansvarig för att arbetstagaren får sin lön

I regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden är entreprenörsansvaret ett viktigt område. I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att ett entreprenörsansvar ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige i bygg- och anläggningsbranschen. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete.

Förslaget innebär att ett entreprenörsansvar ska införas inom bygg- och anläggningsverksamhet.

En arbetstagare som inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt genom att gå högre upp i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla den uppdragsgivare som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör, men aldrig den ursprungliga beställaren av entreprenaden.

Arbetstagaren ska informera uppdragsgivaren om sin lönefordran. Också ett fackförbund som arbetstagaren är medlem i kan lämna information om att en lönefordran finns. Enligt förslaget är sedan uppdragsgivaren betalningsskyldig efter sju arbetsdagar.

Möjlighet att gå uppåt i entreprenadkedjan

Om uppdragsgivaren inte betalar ska enligt huvudförslaget även huvudentreprenören under vissa förutsättningar kunna bli ansvarig för att lönen betalas ut. Med huvudentreprenör menas den som enligt avtal med den ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som omfattas av avtalet blir utfört.

I departementspromemorian diskuteras även ett alternativt förslag, som innebär att endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ska ha ett ansvar för att arbetstagare får ut sin lön. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten