Artikel

Immateriella tillgångar – en nyckel till tillväxt, nya jobb, rikt kulturutbud och trygga konsumenter

Publicerad · Uppdaterad

Den 13 juni 2017 tog regeringen emot representanter från myndigheter, organisationer och näringsliv för att berätta mer om sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet, Maskot, Mikael Jägerskog

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar behövs för att Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och omsätts i konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Genom initiativet kan vi också skapa goda förutsättningar för kulturskaparna och en tillgänglig kultur där kreativitet och innovationskraft kan blomstra. Arbetet bidrar vidare till att skapa medvetna och trygga konsumenter med god kunskap om vad som är tillåtet och om den illegala marknadens baksidor. Genom samlade insatser motarbetas också de storskaliga och strategiskt planerade immaterialrättsintrången som inte sällan drivs av kommersiella syften och som kan utgöra grogrund för annan brottslighet.

Hur arbetar regeringen för immateriella tillgångar?

Inom ramen för regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar har ett närmare samarbete utvecklats mellan de departement som ansvar för frågor som tangerar innovation och skapande. Vidare har en plattform skapats för hur regeringen, tillsammans med myndigheterna och näringslivet, vill arbeta med frågor som rör innovation, skapande och immateriella tillgångar – både ur ett rättighetshavar-, företagar- och konsumentperspektiv.

Genom initiativet klargörs att immateriella tillgångar är av stor betydelse för Sverige och att regering, myndigheter, näringsliv och allmänhet måste arbeta tillsammans för att svenskt skapande ska nå sin fulla potential och omsättas i välfärd.

Regeringens arbete sker på flera områden. En mängd åtgärder, både i form av lagstiftning, samverkan nationellt och internationellt samt stöd- och utbildningsinsatser (till exempel genom regeringens myndigheter) har initierats under mandatperioden. Det handlar bland annat om åtgärder för att

  • stärka immaterialrätten (till exempel patenträtt, varumärkesrätt och upphovsrätt),
  • skapa en fungerande immaterialrätt med effektiv möjlighet att kunna ingripa mot dem som begår intrång i kommersiell skala, ge företag bättre förutsättningar att tillvarata sitt skapande och omsätta det till värde,
  • medvetandegöra allmänheten om immaterialrättens betydelse och om den illegala marknadens baksidor, och
  • främja marknadens framtagande av attraktiva och lagliga alternativ för att ta del av immaterialrättsligt skyddat material.

Åtgärder för immateriella tillgångar

Inom ramen för regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar har en mängd åtgärder initierats. Åtgärderna syftar till att lyfta svenskt skapande till nya nivåer och att omsätta skapandet till välfärd. Åtgärderna kan delas in i fyra områden utifrån vad de främst bidrar till:

 

Film med föredrag från den 13 juni

Del 1 (1 tim, 25 min)

Medverkande: Margareta Ternell (PRV, moderator), Morgan Johansson (Justitiedepartementet), Mikael Damberg (Näringsdepartementet), Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet), Susanne Ås Sivborg (PRV), Jolanda Girzl (Konsument Europa), Christine Lager (Patent- och marknadsöverdomstolen) och Henrik Rasmusson (Åklagarmyndigheten).

Del 2 (1 tim, 57 min)

Medverkande: Margareta Ternell (PRV, moderator), Marianne Gumælius (DG TRADE, kommissionen), Jane Walerud (Innovationsrådet), Niklas Mattsson (Awapatent), Joachim Karthäuser (Climeon AB), Stina Sjögren-Paulsson (Scania), Elisabeth Åsbrink (journalist och författare), Niclas Molinder (Auddly/Music Rights Awareness Foundation) och Olle Nyman (Saltkråkan AB).

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.