Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Immateriella värden bygger Sveriges välstånd

Publicerad

– Sverige är inte bara en stormakt i kreativitet. Sverige är en supermakt, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson under tisdagens event i Rosenbad.

 • Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson sitter vid bordet med mikrofoner. Moderator Margareta Ternell, PRV, står i bakgrunden.

  Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson samt moderator Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket. Under eventet förmedlade ministrarna att de arbetar tätt tillsammans för att stärka immaterialrätten.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson

  Vi måste skapa goda förutsättningar för kulturarbetare och konstnärer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson

  Sverige har svart bälte i att ställa om, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Start-up-företagen växer och blir fler, men vi ser också att tillverkningsindustri som lämnat landet väljer att flytta tillbaka.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Tre statsråd och en moderator på scenen framför publiken.

  Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar presenterades i Rosenbad, Stockholm, den 13 juni 2017.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Över hundra representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter närvarade i Rosenbad för att ta del av regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar och berätta om sina utmaningar. Från regeringen medverkade statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson.

Här är det frestande att skriva att "branschen var samlad" men det vore förstås en grov förenkling. Då fler än vart tredje arbetstillfälle i Sverige genereras i immaterialrättsintensiva företag skulle landets samtliga konferensanläggningar förmodligen inte rymma de berörda.

Immateriella tillgångar kan vara sådant som skyddas av upphovsrätten, eller som går att skydda med patent, varumärkes- eller designskydd. Men det kan vara så mycket mer: allt som människor i företagen kan, forskningsresultat, utbildningar, avtal, licenser och samarbeten.

Morgan Johansson talade om immateriella tillgångar och immaterialrätt som ett viktigt område som tar för lite plats. Det har ansetts som lite nördigt och något för experter. Men historiskt sett har skaparkraften i Sverige varit helt avgörande för att bygga vårt ekonomiska välstånd.

Vid sidan av traditionella uppfinningar och innovationer växer sig nu också kulturella och kreativa näringar allt starkare. Musik, design och film har blivit "svenskgrenar" ute i världen.

Visste du till exempel att Sverige ligger på fjärde plats i antalet Oscarsnomineringar för bästa utländska film? Eller att tv-serien Bron har sålts till över 160 länder?

Varför är vi så kreativa? Förutsättningar som lyftes fram var generell välfärd, utbildning för alla, jämställdhet i fokus och en trygg arbetsmarknad. Sverige har också en kommunal kulturskola som för många är en inkörsport till att utöva kultur och vårt land ligger långt fram i digitaliseringen.

Piratkopieringen ett stort problem

Undersökningar har visat att minst 40 procent av Sveriges BNP genereras från immateriella tillgångar i företagen. Men Sverige har ännu inte nått sin kreativa potential. Många idéer som skulle kunna skapa värden rinner ut i sanden. Dessutom har vi problemen med piratkopiering och illegal nedladdning.

Johansson menade att Sverige har haft en naiv inställning till piratkopiering. Man har resonerat som att "det drabbar ju ingen annan" och "det finns inga brottsoffer". Men det finns brottsoffer: kulturarbetarna och de som satsat resurser i dessa projekt.

Dessutom dräneras varumärken på sitt värde om man inte kan vara säker på att en vara eller tjänst är vad den utger sig för att vara. Så mycket som 5 procent av EU:s import beräknas vara piratkopior.

Regeringen satsar på kunskap om immateriella värden

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talade om den höga tillväxten och att Sveriges ekonomi går starkt uppåt. Många av de jobb som nu skapas är kunskapsarbeten, högt upp i näringskedjan.

– Sverige har svart bälte i att ställa om, säger Mikael Damberg. Start-up-företagen växer och blir fler, men vi ser också att tillverkningsindustri som lämnat landet väljer att flytta tillbaka. Kreativa näringar – som bygger uteslutande på immateriella tillgångar – ökar. Men den generella kunskapen om immateriella tillgångar är för låg, särskilt bland små- och medelstora företag.

Damberg framhåller att Patent- och registreringsverket spelar en viktig roll. PRV har sedan ett år tillbaka ett utökat uppdrag att informera om immaterialrätten och sedan förra veckan också ett speciellt uppdrag att informera om upphovsrätten och motverka piratkopiering. Damberg ser också PRV som en viktig som utbildare i andra länder.

Även Vinnova har fått ett särskilt uppdrag, att forska kring immateriella tillgångar och tillväxt, och arbeten bedrivs på Tillväxtverket, Chalmers, Business Sweden, Team Sweden och inom EU-kommissionen.

En revidering av upphovsrättsdirektivet är att vänta. Regeringen hyser också stora förhoppningar om att få det enhetliga patentsystemet i Europa på plats. Med det väntas företagens kostnader för patent minska och det blir färre domstolar att förhålla sig till.

Man ska kunna försörja sig som konstnär

– Att Ruben Östlund vann Guldpalmen i Cannes är så stort att man borde få läsa om det i tidningen varje dag, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke. Men bakom framgångar ligger oerhört hårt arbete. Därför måste vi skapa goda förutsättningar för kulturarbetare och konstnärer, fortsätter Kuhnke. Man ska kunna leva på sitt arbete som konstnär.

Det är över 20 år sen regeringen tog ett helhetsgrepp om den statliga konstnärspolitiken och hon har därför tillsatt en konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bland annat se över strukturerna för ersättningar och stöd till konstnärer och ska redovisas i februari 2018.

Andra åtgärder är att biblioteksersättningen – ersättningen till författare, fotografer och tecknare för att deras verk lånas ut på våra bibliotek – har höjts kraftigt. Statens medieråd har fått ett uppdrag att informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter och vad som är ett brott mot upphovsrätten.

Kulturministern har samlat branschaktörer i den upphovsrättsliga näringskedjan för samtal om upphovsrätt, som resulterade i en uppförandekod som ska öka samarbetet och stärka upphovsrätten.

Många förändringar...

Sedan regeringen tillträdde har en utredning tillsatts för att se över straffskalorna för upphovsrätts- och varumärkesintrång. Man har också tillsatt en utredning för att modernisera reglerna om beslag och husrannsakan bland annat i den digitala miljön.

Sedan 1 september 2016 finns Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som samlat immaterialrätts-, marknadsförings- och konkurrenträttsmål från en rad domstolar. På så sätt ska mål behandlas både mer enhetligt och snabbare, vilket ger högre kvalitet på domar och mer kostnadseffektiv verksamhet. Under seminariet framkom klara indikationer på att man redan ser en sådan positiv utveckling.

Numera finns det också möjlighet att förstöra varumärkesförfalskningar av EU-varumärken som passerar EU. Inom en snar framtid kommer det finnas samma möjlighet att ingripa mot intrång i nationella varumärken och en ny varumärkeslagstiftning ska införas som moderniserar och förenklar regelverket. Från 1 juli 2017 gäller också nya regler om medling i upphovsrättstvister.

...och fler att vänta

Politikernas del i eventet på Rosenbad avslutades med frågan hur statsråden ser på den fortsatta mandatperioden.
Mikael Damberg vill se större fokus på investeringar i Sverige. Investeringar driver innovationer och stärker därmed Sveriges ekonomi.

Morgan Johansson menar att sekretesslagstiftningen måste ändras för att skydda forskningsresultat och möjliggöra för fler att söka patent. Man arbetar också för att stärka följerätten, det vill säga den ersättning som konstnärerna får när deras originalkonstverk säljs vidare på konstmarknaden. Ett utkast till lagrådsremiss kommer att skickas ut på remiss inom en snar framtid. Sverige leder också arbetet på EU-nivå med att införa ett enhetligt patentsystem, som när det är på plats bedöms öka BNP i EU med över 300 miljarder kronor per år.

Alice Bah Kuhnke arbetar intensivt med frågan om hot och hat, ett arbete som kommer fortsätta mandatperioden ut. Konstnärer är en av de mest utsatta yrkesgrupperna i landet, jämte journalister och lokala förtroendevalda. Vidare kommer en handlingsplan att presenteras inom kort som stärker arbetet med att förebygga förtroendevaldas, journalister och konstnärers utsatthet för hot och hat. Även rundabordssamtalen ska följas upp.

Efter politikerpanelen fortsatte dagen med inspirerande tal av myndighetsrepresentanter och företrädare för organisationer och företag som alla jobbar med – eller är beroende av – sina immateriella tillgångar. Helt klart har alla sina utmaningar, men med detta event i Rosenbad har vi tagit ännu ett steg för att ta till vara Sveriges kreativa potential.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Åtgärder för immateriella tillgångar

Inom ramen för regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar har en mängd åtgärder initierats. Åtgärderna kan delas in i fyra områden.