Jobb, migration, försvar och brexit när Europeiska rådet möts i juni

EU:s stats- och regeringschefer kommer att diskutera några av EU:s just nu mest angelägna frågor, bland annat migration, säkerhet och försvar samt ekonomi. Statsminister Stefan Löfven deltar i mötet som äger rum i Bryssel 22-23 juni.

Stefan Löfven intervjuas av media
Statsminister Stefan Löfven intervjuas av media inför Europeiska rådets möte i Bryssel 22 juni. Foto: EU-representationen

Migration

Europeiska rådet kommer att utvärdera genomförandet av åtgärderna för att hejda migrationsflödet längs den centrala Medelhavsrutten.
EU-ledarna kommer att diskutera utvecklingen längs den östra Medelhavsrutten, uttalandet från EU och Turkiet och instrument som inrättats för att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migration. Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet, bland annat principerna om ansvar och solidaritet, tas också upp.

Säkerhet och försvar

Stats- och regeringscheferna kommer att se över framstegen med att stärka EU-samarbetet om yttre säkerhet och försvar. De ska också utvärdera var EU står i frågan om inre säkerhet.

Sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft

Europeiska rådet kommer att se över arbetet med att fördjupa den inre marknaden och fastställa på vilka områden framstegen behöver påskyndas.

Stats- och regeringscheferna ska godkänna de landsspecifika makroekonomiska rekommendationerna och slutföra 2017 års europeiska planeringstermin. De kommer också att diskutera det kommande G20-mötet som hålls i Hamburg 7 och 8 juli.

Utrikespolitik

Europeiska rådet ska se över specifika utrikespolitiska frågor mot bakgrund av den senaste tidens utveckling. De kommer också att diskutera genomförandet av parisavtalet och hur EU kan bli mer digitalt.

Brexitförhandlingarna

Europeiska rådet möts i konstellationen EU-27, det vill säga utan Storbritannien, 22 juni. Stats- och regeringscheferna kommer att se över de nyligen startade förhandlingarna med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget som innebär att Storbritannien avser lämna EU.

EU-27 förväntas godkänna förfarandena för omlokalisering av de EU-byråer som för närvarande har sitt huvudkontor i Storbritannien, det vill säga europeiska bankmyndigheten, EBA, och europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte (art.50) 22 juni

Mer om mötet i Europeiska rådet 22-23 juni

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.