Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Kommun och stat delar ansvaret för personlig assistans

Publicerad

Regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till assistans eller genomfört några neddragningar. Under de senaste åren har det kommit vägledande domar från rättsväsendet som Försäkringskassan är skyldig att följa och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor tolkas och tillämpas. Hur domstolar, Försäkringskassa och andra myndigheter tolkar lagen och rättspraxis får regeringen inte ha några synpunkter på. Men det är regeringens ansvar att följa vad konsekvenserna blir för de personer som har rätt till personlig assistans och eventuellt föreslå lagändringar.

Ser över LSS och följer upp domar

Regeringen har tillsatt en utredning som ser över hela LSS-lagstiftningen. Målet är att lagen ska bli enklare att tolka så att alla behandlas lika. Uppdraget ska redovisas 1 oktober 2018.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att under 2017 utifrån olika aspekter följa upp konsekvenserna av domarna samt lämna förslag så att människor inte blir utan stöd om det blir förändringar i deras assistansbeslut. Exempelvis tittar myndigheterna på skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen.

Kommunens ansvar upp till 20 timmar

Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av kommunen enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ger förutom rätt till personlig assistans också rätt till nio andra insatser vilka kommunen alltså ansvarar för. Funktionsnedsatta kan också få insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvaret för just insatsen personlig assistans är fördelat mellan kommun och staten, det vill säga Försäkringskassan. Om en persons behov av assistans för det som i lagen kallas ”grundläggande behov” bedöms understiga 20 timmar i veckan ska kommunen ta hand om det. Dessa är ”personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig assistans i veckan för ”grundläggande behov” är det Försäkringskassans ansvar att utreda och bevilja ersättning. Detta regleras i Socialförsäkringsbalken. Anledningen till detta är att staten går in och bidrar när det handlar om stora kostnader.

När föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ansöker om assistansersättning görs bedömningen med hänsyn till det normala föräldraansvaret, det vill säga hur mycket hjälp och stöd barnet behövt om det inte haft sin funktionsnedsättning.

Sjukvård inte ett ”grundläggande behov”

Det är inte möjligt att få personlig assistans för sjukvårdande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det är insatser som ska utföras och betalas av sjukvårdshuvudmannen, alltså landsting eller region. Enligt lag ingår sjukvårdande insatser inte i det som kallas för ”grundläggande behov” och som ska tillgodoses av kommun eller försäkringskassa.

Sjukvårdande insatser ingår alltså inte i bedömningen av hur många assistanstimmar en person behöver. För personer med dessa behov är det i stället hälso- och sjukvården som har huvudansvaret för att bedöma vilka insatser som behöver göras och av vem. Om en legitimerad person från sjukvården har bedömt att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av patienten själv kallas det ”egenvård” och denna kan ibland ingå i bedömningen av behovet av assistanstimmar.

Nya rutiner för utbetalning

Beträffande utbetalning av assistansersättning har Försäkringskassan sedan en tid tillbaka ändrat sina rutiner från att betala i förskott till att nu betala i efterskott. Detta för att ersättningen ska överensstämma med det faktiska antalet utförda assistanstimmar.

Som ett led i regeringens satsning på att komma tillrätta med eventuellt missbruk och brottslighet får IVO, Inspektionen för vård och omsorg, mer resurser för stärkt tillsyn och tillståndsgivning av anordnare av personlig assistans.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Fakta

10 stödinsatser som kommunen ansvarar för:

Rådgivning (landstingets ansvar)
Personlig assistans under 20 timmar/vecka
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
Daglig verksamhet