Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Makroekonomi, bankfrågor och EU:s kapitalmarknad på ekofinrådet 16 juni

Publicerad

På ekofinrådets junimöte behandlades bankernas motståndskraft mot kriser och moms på e-publikationer. Beslut fattades inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. Rådet såg också över arbetet med kapitalmarknadsunionen och bekämpningen av terrorismfinansiering.

Per Bolund
Banksektorns motståndskraft mot kriser, kapitalmarknadsunionen och moms var några av de frågor EU-ländernas finansministrar avhandlade i Ekofinrådet 16 juni. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, deltog på mötet och beklagade att en överenskommelse inte nåddes om moms på e-publikationer. Foto: EU-representationen

Banksystemet stärks för att bättre klara kriser

EU-kommissionen presenterade 2016 ett paket med förslag som ska stärka bankernas motståndskraft mot kriser. Ekofinrådet diskuterade några av dessa förslag den 16 juni och fick en rapportering från ordförandeskapet om förhandlingsläget för både en gemensam europeisk insättningsgarantiförsäkring och riskreducerande åtgärder.

Rådet antog en allmän inriktning på en ändring av krishanteringsdirektivet som avser rangordning vid insolvens för banker.

Rådet antog också en allmän inriktning för ändringar av tillsynsförordningen för infasningsregler. De handlar dels om nya redovisningsregler för förväntande förluster som påverkar bankernas kapital, dels om vissa ändringar i reglerna för bankernas stora exponeringar.

Reducerad moms på e-publikationer

I rådet fanns olika uppfattningar om ett förslag att medlemsländerna ska kunna reducera skattesatsen på e-publikationer så att den överensstämmer med skattesatsen på tryckta böcker, tidningar och tidskrifter.

- Det är synd att vi gick miste om den här möjligheten. Principen borde vara att lika ska beskattas lika, sa Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, efter mötet.

Europeiska planeringsterminen 2017

Rådet godkände ekonomisk-politiska aspekter av de landsspecifika rekommendationerna till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Rådet beslutade mot bakgrund av förbättrade offentliga finanser i Portugal och Kroatien att avföra dem från listan med länder för alltför stora underskott. Rådet antog en rekommendation till Rumänien som gäller landets medelfristiga budgetmål.

Kampen mot finansiering av terrorism

EU-kommissionen informerade om arbetet med bekämpning av finansiering av terrorism med utgångspunkt från den handlingsplan som presenterades i februari.

Översyn av kapitalmarknadsunionen

EU-kommissionen presenterade hösten 2015 en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion med syfte att främja tillväxt och sysselsättning genom bättre villkor för investeringar.
Rådet fick en presentation av halvtidsöversynen för unionen som innehåller utvärdering och uppdatering av handlingsplanen samt förslag som ska stärka EU:s kapitalmarknad.

Rådet diskuterade därtill en ny rapport om dåliga lån i EU.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, representerade Sverige. Mötet ägde rum i Luxemburg,

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om ekofins möte 16 juni

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin