Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Ny expertgrupp ska stötta stora myndigheters it-projekt

Publicerad

It-projekt som bedrivs inom offentlig sektor är ofta dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden. Som ett svar på detta har regeringen uppdragit åt en expertgrupp i form av en kommitté att stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt. Ordförande för expertgruppen är Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, ordförande i Swentec och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Det har sett ut så här alldeles för länge, vi lägger mer och mer pengar på digitalisering inom det offentliga men tappar i internationella jämförelser. Nu inrättar regeringen en expertgrupp för digitala investeringar som ska hjälpa myndigheterna att komma till rätta med de problem som finns med långa projekt och projekt som får problem. Det måste vi göra för att kunna öka takten i digitaliseringen av det offentliga, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya expertgruppen ska verka för att statliga myndigheter utvecklar den interna styrningen och kontrollen av sin it-verksamhet samt bidra till en förbättrad riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt. Dessutom ska expertgruppen bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara. Gruppen kommer att bestå av experter från näringslivet, universitetsvärlden och offentlig sektor.

Sammanfattningsvis ska expertgruppen:

  • analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering,
  • utifrån analysen lämna rekommendationer till myndighetens ledning,
  • två gånger per år följa upp tidigare analyserade satsningar,
  • kommunicera och bidra till spridning av den kunskap och de erfarenheter expertgruppen bygger upp.

Expertgruppen ska arbeta med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Bakgrund i ESV-rapport

Expertgruppens uppdrag har sin grund i Ekonomistyrningsverkets slutrapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag – Slutrapport: Förslag inför framtiden, gjort bedömningen är att myndigheternas interna styrning och kontroll av it behöver förbättras (ESV 2015:64). I rapporten menar ESV att behovet av kompetensutveckling kring nyttorealisering, portföljstyrning, projektstyrning och förändringsledning är stort. ESV:s uppföljning av strategiska projekt med inslag av it hösten 2016 visar att det då bedrevs närmare 150 projekt med en total budget på ca 10 miljarder kronor inom de ca 60 statliga myndigheter som uppföljningen omfattade. För att uppnå önskade effekter är det därför viktigt med ett tydligt ansvar för nyttorealisering.

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport Statliga it-projekt som överskrider budget (RiR 2011:5) gjort bedömningen att en tredjedel av de statliga it-projekten får problem med att klara sin budget. De stora projekten är enligt myndigheten mer riskfyllda än de mindre. Riksrevisionen bedömer också att myndighetsledningarna inte förmår att skapa beställarfunktioner som kan sätta tydliga mål och krav för utvecklingsarbetet, skapa en relevant riskhantering och göra rimliga resurskalkyler.

I flera andra länder, såsom Norge, Danmark och Holland, har man gett särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och granska myndigheters digitala investeringar och it-projekt. Erfarenheter från dessa länder är goda. Inrättandet av grupperna bedöms bl.a. ha lett till bättre resultat av digitala investeringar, färre misslyckade it-projekt och ökad transparens.

Expertgruppen ska redovisa sina erfarenheter av arbetet med myndigheterna och lämna förslag till hur expertgruppens arbete bör utformas och organiseras på lång sikt senast den 28 december 2018. Regeringen kommer att följa expertgruppens arbete löpande.

 

Kontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.