Rundabordssamtal om statlig och offentlig förebildlighet

Den 23 maj anordnades ett rundabordssamtal på Kulturdepartementet i samarbete med Näringsdepartementet, inom ramen för arbetet med den kommande propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer. Samtalsledare och värdar var statssekreterarna för Kultur- respektive Näringsdepartementen, Per Olsson Fridh och Alf Karlsson.

Foto: Viktor Holm/Folio

I en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer kan nya skarpa mål handla om kvalitet, omsorgsfull gestaltning, innovationskraft, ekologisk balans och socialt välbefinnande. Inkludering och tillgänglighet är nyckelbegrepp och kulturhistoriska, estetiska och konstnärliga värden ska lyftas.

- Offentliga aktörer spelar en viktig roll för utvecklingen både som beställare, utförare och företrädare för frågorna. Därför är samtalet idag och ert deltagande vid diskussionsbordet betydande för oss, inledde statssekreterare Per Olsson Fridh samtalet.

Regering och riksdag har genom myndigheter och bolag ansvar för stora bestånd av offentliga lokaler och miljöer. Staten är både byggherre, fastighetsförvaltare, hyresvärd och hyresgäst. I dessa olika roller har staten både ett stort ansvar och goda möjligheter att skapa hållbara gestaltade livsmiljöer genom medveten arkitektur, form och design.

Statssekreterare Alf Karlsson lyfte fram Boverkets prognos på 710 000 bostäder fram till år 2020 och vilken påverkan prognosen har på vilka verktyg regeringen kan bidra med i arbetet.

Under mötet närvarade olika aktörer inom statliga och offentliga sektorn. Tillsammans diskuterade man statens och det offentligas behov samt möjligheter att utveckla och bäst förvalta den arkitektur, design och gestaltning som påverkar många människors vardag.