Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Satsningar på digitalisering av den smarta staden

Publicerad

Digitaliserad planprocess samt öppna data är två av de prioriterade områdena inom samverkansprogrammet Smarta städer. Flera satsningar med digitaliseringstema har nu fått finansiering via Vinnova.

Regeringen presenterade nyligen en strategi som anger riktningen för digitaliseringspolitiken och hur den ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategins övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Inom ramen för samverkansprogrammet Smarta städer startas nu en rad satsningar kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Projektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen går ut på att arbeta fram ett obrutet digitalt standardiserat flöde av information med särskilt fokus på planeringsprocessens tidiga skeden det vill säga översiktsplanering, medborgardialog och medskapande genom att använda digitaliseringens tekniska möjligheter.

Ett obrutet digitalt informationsflöde kan motverka fragmentering och dubbelarbete, göra processen säkrare och mer transparent och öppna upp möjligheter för innovativa produkter och tjänster. I projektet riktas även fokus på åtgärder för att praktiskt få igång digitaliseringen i myndigheternas processer.

Byggarbetsplatsen är en annan viktig pusselbit i samhällsbygget. Projektet uppkopplad byggplats är en testbädd för att skapa förändring och affärsnytta av digitalisering genom teknikutveckling på byggplatser. Det bygger vidare på en befintlig testbäddsmiljö inom den strategiska innovationsplattformen Smart Built Environment i samverkan med testbäddar inom verkstads- och processindustrin. Projektet kan bidra till att förändra bilden av en industri som släpar efter och till att öka byggandets attraktionskraft när det gäller rekrytering.

Genom visualisering kan förståelsen för hur processer och system påverkar varandra underlättas. Digitaliseringen möjliggör nya visualiseringstekniker och i projektet Visualisering för en hållbar industri och stad används visualiseringstekniker för att visa hur tillgång till rätt data kan skapa en mer hållbar industri och smartare stad. Genom att lyfta fram relevant data för relevanta grupper av användare kan man skapa ett samhälle som bättre hushåller med sina resurser. Fokus är till en början på fjärrvärmedata.

Tillgång till data är central för att möjliggöra innovation – för att kunna utveckla relevanta produkter och tjänster. Mer data behöver tillgängliggöras i offentlig sektor – det är en viktig del av en modern demokrati. För att leda vägen för Sveriges arbete inom öppna data har Stockholms stad och Göteborgs stad beslutat att genomföra ett projekt inom området kallat Nationella öppna data. Projektet ska bland annat ta fram gemensamma principer för arbetet med öppna data och identifiera och prioritera relevanta datakategorier.

Parallellt med en ökad digitalisering och tillgängliggörandet av data är det viktigt att arbeta med datasäkerheten. Digital infrastruktur och digital säkerhet har pekats ut som viktiga områden att satsa på för att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Därför planerar Vinnova att göra en insats inom dessa områden. Detta görs i dialog med industri, akademi och berörda myndigheter.