Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 25

Publicerad

I veckan som gick: Möte mellan säkerhetsrådet och FN:s fredsbyggandekommission (PBC), UNDOF, öppen briefing om fredsprocessen i Mellanöstern, Burundi, Afghanistan/UNAMA, förlängd sanktionsregim för Demokratiska republiken Kongo (DRK), antagande av resolution som välkomnar gemensam afrikansk regional styrka, Sydsudan/UNMISS, Arria-möte om förebyggande av terrorism och våldsam extremism på Afrikas horn samt säkerhetsrådsresa till Haiti.

UN Photo/Manuel Elias
Säkerhetsrådet diskuterar fredsprocessen i Mellanöstern. UN Photo/Manuel Elias

Veckan inleddes med den årliga briefingen om FN:s fredsbyggandekommission (PBC) och dess årsrapport, som följdes av en så kallad informell interaktiv dialog (IID) med fokus på Sahel samt Tchadsjöregionen i Afrika. Såväl säkerhetsrådet som medlemmarna i PBC och de länder som står på PBC:s dagordning deltog vid mötet. Sverige, som även är ordförande för PBC:s Liberia-konfiguration, framhöll att PBC:s rådgivande funktion till säkerhetsrådet kunde stärkas vid mandatförlängningar samt i de fall FN-insatser övergick från att vara fredsbevarande till fredsuppbyggande.

Läs mer om FN:s fredsbyggandekommission (extern länk).

Måndagen i säkerhetsrådet fortsatte med konsultationer om UNDOF, FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad mellan Israel och Syrien på Golanhöjderna, inför den nära förestående förlängningen av dess mandat. Viss oro uttrycktes av rådsmedlemmar för överträdelser mot stilleståndsavtalet, likaså gavs stöd till den gradvisa återetableringen på den syriska sidan. En resolution som på sedvanligt vis förlänger missionens mandat sex månader förväntas antas under vecka 26.
Dagen avslutades med en extrainsatt kort punkt om situationen mellan Djibouti och Eritrea, efter uppgifter om att Qatar stod i begrepp att avsäga sig sin roll som medlare i gränskonflikten. FN-sekretariatet redogjorde kort för bakgrunden till Qatars uppdrag samt säkerhetsrådets agerande efter sammandrabbningarna 2008 och angav att inga ytterligare sammandrabbningar skett därefter. Säkerhetsrådet kommer att följa händelseutvecklingen.

På tisdagen hölls det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern, med fokus på den palestinska frågan och uppmärksammandet av 50 år av ockupation. FN-sändebudet Mladenov gjorde en grundlig redogörelse för genomförandet av resolution 2334. Detta följdes av Burundi och en briefing av FN-sekretariatet med deltagande av Burundis FN-ambassadör, följt av slutna konsultationer. Brett stöd i rådet för den regionala organisationen EAC:s ansträngningar, men olika syn bland medlemmarna på säkerhetsläget och situationen vad gäller mänskliga rättigheter.

Onsdagen inleddes med att säkerhetsrådet enhälligt antog resolution 2359 (2017), som välkomnar den gemensamma afrikanska styrka som kommer att inrättas av grupperingen "G5 Sahel", som består av de fem afrikanska länderna Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger och Mauretanien. Den gemensamma styrkan inrättas för att möta regionala utmaningar som terrorism och organiserad brottslighet. Resolutionen uppdrar bland annat åt FN:s generalsekreterare att tillsammans med Afrikanska unionen (AU) och G5 Sahel-länderna att rapportera muntligen till säkerhetsrådet inom två månader och skriftligen inom fyra månader. På svenskt initiativ innehåller resolutionen skrivningar om FN:s nolltoleranspolicy mot sexuellt utnyttjande och vikten av ett jämställdhetsperspektiv i det fortsatta arbetet.

Därefter följde en kvartalsvis briefing om FN-missionen i Afghanistan, UNAMA. Mötet ägde rum i öppet format, vilket möjliggjorde för deltagande av Afghanistan. Situationen i landet beskrevs som allvarlig, med stora utmaningar för såväl Afghanistans regering som det internationella samfundet. En strategisk översyn av UNAMA pågår och väntas vara klar i slutet av juli. Sverige framhöll i ljuset av detta bland annat vikten av fortsatt stark FN-närvaro i landet. Under eftermiddagen var det dags för den månatliga behandlingen av situationen i Sydsudan och FN-insatsen UNMISS. Situationen i landet var enligt FN-sekretariatet fortsatt mycket allvarlig, med mycket stora humanitära behov och allvarliga övergrepp mot civilbefolkningen. Rådets medlemmar välkomnade ansträngningarna av länder i regionen och särskilt den kommuniké som antagits av den regionala organisationen IGAD:s toppmöte den 12 juni samt efterlyste fortsatt samarbete mellan FN, IGAD och AU för att få till stånd verklig förändring på marken. Sverige betonade bland annat vikten av att de humanitära principerna respekterades och uttryckte tacksamhet mot de humanitära organisationer som fortsatte verka i landet, trots den svåra och riskabla situationen.

Efter långdragna förhandlingar kunde under onsdagen dessutom enhälligt antagande ske av resolution 2360 (2017) som förlänger sanktionsregimen kopplad till Demokratiska republiken Kongo (DRK) och som även förlänger sanktionskommitténs expertpanels mandat med ett år. Resolutionen innehåller en uppmaning till DRK:s regering att samarbeta med FN, Sverige och USA i utredningarna om morden på två av expertpanelens medlemmar. Genom resolutionen utvidgas även sanktionernas kriterier till att omfatta personer som planerar eller brukar våld mot FN-personal, inklusive expertpanelens medlemmar.

Under torsdagen den 22 juni stod Etiopien, Italien, den regionala organisationen IGAD och UNODC (FN:s organ mot narkotika och brott) gemensamt värd för ett Arria-möte om förebyggande av terrorism och våldsbejakande extremism på Afrikas horn. Dessutom hölls ett formellt möte i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, som leds av Sverige. Vid mötet antogs slutsatser om barn och väpnad konflikt i Sudan.

Den 22-24 juni reste säkerhetsrådet till Haiti, främst för att visa stöd och få en fördjupad förståelse för situationen i landet inför utfasningen av FN-insatsen MINUSTAH och planeringen för den efterföljande insatsen MINUJUSTH. Rådets delegation träffade företrädare för landets regering, FN och civilsamhälle.