Terrorismbekämpning, Irak och migration på utrikesministermöte

När EU-ländernas utrikesministrar möts måndag 19 juni förväntas de bland annat att diskutera och anta rådsslutsatser om Irak, uppföljningen av EU:s globala strategi och åtgärder för att bekämpa terrorism. Externa aspekter av migration står också på dagordningen.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 19 juni. Mötet kommer främst att handla om EU:s globala strategi, kampen mot terrorism och situationen i Irak. EU-kommissionens senaste delrapport om migration kommer också att behandlas. Bilden är från ett möte med journalister i samband med ett tidigare utrikesråd. Foto: EU-representationen

Genomförande av EU:s globala strategi

Rådet kommer diskutera uppföljningen av EU:s globala strategi och anta rådsslutsatser om maritim säkerhet.
Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi och vill att rådets slutsatser om säkerhet och försvar ska genomföras fullt ut. Regeringen kommer att understryka att arbetet på säkerhets- och försvarsområdet är en del av genomförandet av EU:s globala strategi som helhet. Den globala strategin utgår från en bred syn på säkerhet.

Terrorismbekämpning

Rådet förväntas diskutera och anta slutsatser om terrorismbekämpning.
Regeringen avser i diskussionerna betona vikten av att EU fokuserar på förebyggande åtgärder, både internt och i samarbete med tredje länder. Regeringen kommer att understryka vikten av att rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och god samhällsstyrning präglar arbetet mot terrorism. Regeringen lägger särskild vikt vid att kvinnors olika roller och perspektiv är en integrerad del av EU:s åtgärder mot terrorism.

Samarbete mellan EU och Nato

Regeringen välkomnar ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga. Regeringen välkomnar att den gemensamma EU-Natodeklarationen genomförs i enlighet med rådets slutsatser från 6 december 2016 och ställer sig positiv till praktiskt samarbete exempelvis för att motverka hybridhot. Regeringens hållning är att samarbetet bör ske på basis av komplementaritet och med respekt för respektive organisations mandat och beslutsautonomi.

Irak

Utrikesministrarna förväntas diskutera situationen i Irak inklusive Mosuloffensivens slutfas, samt EU:s fortsatta engagemang i landet. Därtill förväntas rådet anta slutsatser om Irak.
I diskussionerna avser regeringen betona vikten av fortsatt långsiktigt EU-engagemang i Irak och att EU upprättar ett praktiskt civilt stöd i Irak. Regeringen kommer särskilt understryka vikten av säkerhetssektorsreformer, nationell försoning, stabilisering, inkluderande politiska processer, kvinnors fulla deltagande, humanitärt stöd samt respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Migration

Rådsmötets diskussioner kommer att ta sin utgångspunkt i den fjärde framstegsrapporten från kommissionen om samararbetet med tredjeländer inom EU:s partnerskapsram, som publicerades 13 juni. Ministrarna kommer att diskutera vilka resultat samarbetet med ursprungs- och transitländer har genererat under partnerskapsramens första år inklusive åtgärder i Libyen och längs den centrala medelhavsrutten.

Regeringen kommer att verka för att samarbeten inom partnerskapsramen ska gå hand i hand med EU:s övriga långsiktiga utrikes- och utvecklingssamarbete och utformas i en anda av genuina partnerskap med berörda tredjeländer. Åtgärder ska genomföras med fortsatt starkt fokus på grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration. Regeringen anser att det behövs ett regionalt angreppssätt för att komma åt transnationella smugglings- och traffickingnätverk. Vidare bör ansträngningar göras för att erbjuda alternativa inkomstkällor till den lokala befolkningen i migrationshubbarna.

Utrikesminister Margot Wallström föeträder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC