Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Fortsatt satsning på energieffektivisering och ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Publicerad

Regeringen fortsätter att förverkliga och genomföra Energiöverenskommelsen. Energimyndigheten får i uppdrag att skapa en tidig dialog med olika branscher och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Det var en av nyheterna som presenterades på regeringens sommarfika den 6 juli.

  • Statsråden sitter vid ett bord och svarar på frågor från pressen.

    Vid regeringens pressfika bjuds media in att ställa frågor till regeringen som redogör för regeringsbeslut och andra aktuella frågor.

    Foto: Sofie Westling /Regeringskansliet

  • Ibrahim Baylan, Anna Ekström och Stefan Löfven sitter vid ett bord och svarar på frågor från pressen.

    Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och statsminister Stefan Löfven svarar på frågor från media under pressfika med regeringen.

    Foto: Sofie Westling / Regeringskansliet

Sommarfikat var det första för i år och leddes av statsminister Stefan Löfven, som redogjorde för de inrikes resor han gör denna vecka.
Han sa att de han träffat under sina resor ger uttryck för ett behov av investeringar.

Han talade om de satsningar regeringen gör för att öka tryggheten och välfärden, genom investeringar i bland annat jämlik skola, bra sjukvård i hela landet, polisen och arbetet för att förebygga och motverka terrorism.

Satsningar på energieffektivisering

Regeringen fortsätter att genomföra Energiöverenskommelsen. Energimyndigheten får i uppdrag att skapa en tidig dialog med olika branscher och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategierna ska bidra till att förverkliga nationella politiken om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på energieffektivisering

Ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Regeringen har i dag beslutat om ett paket för att öka studerandes trygghet vid sjukdom. Från den 1 juli 2018 blir det möjligt för studerande att, vid särskilda skäl, vara deltidssjukskrivna med heltidsersättning inom studiemedelssystemet. Regeringen tillsätter också en utredning med uppdrag att ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

Pressmeddelande: Ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Kvalitetssäkring av forskning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) flera nya uppdrag som syftar till att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den offentligt finansierade forskningen. UKÄ får ett samlat ansvar för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet. Målet är att öka kvaliteten på forskningen.

Pressmeddelande: Kvalitetssäkringen av forskningsmiljarder förstärks

Ny webbplats ska underlätta för utländska företag att komma in på byggmarknaden

Många utländska aktörer väljer i dag att inte lämna anbud i Sverige för att det är svårt att få fram relevant information om vilka byggregler som gäller. Regeringen beslutade därför i dag att ge Boverket i uppdrag att inrätta en ny webbplats för utländska byggherrar, där byggreglerna översatts till andra språk. Till en början till engelska, men senare kan uppdraget utvidgas till fler språk.

Pressmeddelande: Lättare för utländska företag att komma in på byggmarknaden

Satsning på innovationsutveckling i livsmedelssektorn

Regeringen beslutade i dag om 1 miljon kronor till Region Skåne för att genomföra insatser som stärker och kan utveckla innovationer och innovativa företag i livsmedelskedjan. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små- och medelstora livsmedelsföretag i regionen.

Dagens beslut kompletterar de satsningar på 78 miljoner kronor för att stärka forskning och innovation inom livsmedelssektorn, som regeringen fattade beslut om i juni.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på innovationsutveckling i livsmedelssektorn

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Regeringens sommarfika

Under sommarens regeringssammanträden, vecka 27-31, sammanträder sommarregeringen. Efter regeringssammanträdena bjuds medierna in för en traditionsenlig sommarfika med de tjänstgörande statsråden.