Karolina Skog uppmärksammade vattenbristen på Gotland

De låga grundvattennivåer som nu finns i stora delar av Sverige ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare. Förra årets svåra situation på Gotland har gett mer kunskap och erfarenhet om vad som kan göras för att återanvända och hushålla med vattnet i tider av torka. Miljöminister Karolina Skog träffade lantbrukare, markägare och regionalpolitiker på Gotland för att samtala om hur dessa erfarenheter kan spridas till fler delar av landet.

  • Karolina Skog och Andreas Wiklund pratar på en gårdsplan vid en pall med potatis.

    Miljöminister Karolina Skog och lantbrukaren och ägaren till Stora Tollby gård, Andreas Wiklund.

    Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  • Karolina Skog samtalar med lokala aktörer på en äng.

    Regionrådet Isabel Enström, miljöminister Karolina Skog, Lars Vallin från Sportfiskarna, markägaren Per Norrby och Joel Norlin från Sportfiskarna.

    Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

En sektor som är starkt beroende av tillgången till rent vatten är jordbruket. På Stora Tollby gård på Gotland odlas bland annat potatis och grönsaker, och här har man under lång tid arbetat med att minska sin vattenanvändning. Bland annat används anlagda dammar för bevattning, vilket både är bra för att spara på grundvattnet och ger möjlighet för både fisk och fåglar att trivas runt gården. Karolina Skog träffade under sitt besök på Stora Tollby föreståndare för gården, LRF Gotland och Region Gotland. Tillsammans tittade de på den nya damm som nu byggs, och som ska säkra gårdens vattenförsörjning för framtiden.

– Här på Gotland har vattenbristen varit en återkommande situation under många år, även om förra årets sommar var den svåraste på länge. Nu står ön inför ännu en sommar med allvarlig vattenbrist, men från vad jag kan se har man hittat flera metoder för att hantera den. Vad som behöver göras kan skilja sig mycket åt, och därför är det viktigt att vi ser till att det byggs kunskap om en mängd olika insatser. Det kan handla om att återställa våtmarker som dikats ut, att samla regnvatten för att kunna använda för bevattning eller att helt enkelt spara på vattnet. På Gotland finns lång erfarenhet av att arbeta med de här frågorna och här är vi många som har mycket att lära, säger miljöminister Karolina Skog.

Karolina Skog besökte även en restaurerad våtmark i Kvarnåkershamn på sydvästra Gotland. Marken var under lång tid utdikad men har genom ett samarbete mellan markägaren och Sportfiskarna nu blivit återställd till våtmark. Insatsen gjordes ursprungligen för att förbättra förutsättningarna för fiskarter som abborre och gädda, men insatsen ger positiva effekter även för grundvattennivåerna och för djurlivet i området i stort. Detta är ett exempel på en insats som kan bidra till att mer grundvatten kan bildas.

Under Almedalsveckan medverkade Karolina Skog på Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) seminarium om vad samhället kan göra för att möta och åtgärda vattenbristen i landet.

– Kommuner och länsstyrelser har efterfrågat fler undersökningar om vart i landet det finns möjlighet att öka bildandet av mer grundvatten. De efterfrågar också en mer intensiv övervakning av vattentillgångarna, så att åtgärder kan sättas in i tid. Därför satsar regeringen 200 miljoner i årets budgetproposition på att anlägga nya våtmarker, förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser, säger Karolina Skog.