Öppet seminarium om arkitekturpolitiken i Visby

Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling se ut? Detta lyftes i ett särskilt seminarium i Arkitekturträdgården i Visby onsdagen den 5 juli med de tre ansvariga ministrarna Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson.

 • De tre ministrarna talar på seminariet i Almedalen

  De tre ansvariga ministrarna Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson om det pågående arbetet med regeringens kommande politik för och satsningar inom arkitektur och hållbar stadsutveckling.

  Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

 • Minister Alice Bah Kuhnke talar under seminariet i Almedalen.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

 • Minister Peter Eriksson samtalar på scen med moderatorn Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter

  Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och moderatorn Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

  Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

 • Minister Karolina Skog talar under seminariet i Almedalen

  Miljöminister Karolina Skog.

  Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Under ett välbesökt seminarium arrangerat av Sveriges Arkitekter under Almedalsveckan i Visby, berättade miljöminister Karolina Skog, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson om det pågående arbetet med regeringens kommande politik för och satsningar inom arkitektur och hållbar stadsutveckling.

Frågor som berördes under seminariet handlade bland annat om hur de tre departementen samarbetar kring frågorna och hur ministrarna ser på arkitekturens roll och vikt i samhället. Går det att balansera både hög kvantitet och hög kvalitet när det kommer till att bygga nya bostäder och nya stadsområden?

– När vi bygger som nästan aldrig förr så behöver också politiken ställa sig frågan: Vad vi bygger, hur vi bygger och för vem vi bygger, berättade Alice Bah Kuhnke.

I arbetet med en ny politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling arbetar regeringen bland annat med att ta fram skrivelsen Levande städer – en politik för hållbar stadsutveckling, som ska lämnas till riksdagen. Skrivelsen ger uttryck för de politiska ambitionerna inom hållbar stadsutveckling.

Regeringen arbetar också för att ta fram målsättningar för den fysiska gestaltningen. I dag finns sex mål för arkitektur, form och design, som riksdagen beslutat om. Den kommande propositionen som lanseras senare i höst, kommer uppdatera dessa mål för att skapa en bred och samlad politik på området.

Propositionen berör många samhällsområden, bland annat inom politiken för en hållbar stadsutveckling, plan-, bygg- och bostadspolitiken och regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation 2017-2025. Regeringen vill skapa förutsättningar för att en medveten arkitektur och design möjliggör och bidrar till högre livskvalitet för fler.

– Det är viktigt att stärka arkitekturens och designens roll i plan- och byggprocessen. Utmaningen är att klara både kvalitet och kvantitet samtidigt, berättade Peter Eriksson.

Ett av perspektiven som lyfts fram i skrivelsen Levande städer handlar om barnens plats i fysiska miljöer. Enligt Karolina Skog krävs ett inkluderande och socialt perspektiv där barn får mer utrymme och inflytande.

– Nu vill regeringen göra barnkonventionen till lag i Sverige. Barnperspektivet måste synas i hur vi bygger våra städer mycket mer än det gjort hittills. En stad som är bra för barnen är bra för alla, berättade Karolina Skog.

Som ett led i den nya politiken för arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer berättade ministrarna om förslaget att Boverkets ansvar för arkitekturfrågor ska stärkas, bland annat genom inrättandet av en riksarkitekt.

Seminariet avslutades med öppna reflektioner och medskick till regeringens fortsatta arbete med frågorna framförda av Louise Masreliez, förbundsordförande Sveriges Arkitekter, Daniel Markström, regionchef stadsprojekt Stockholm på Jernhusen och Lena Andersson, VD på Älvstranden utveckling. Samtalet modererades av Tobias Olsson, förbundsdirektör vid Sveriges Arkitekter.

Arkitektur och hållbar stadsutveckling

Regeringen formulerar just nu en ny politik för arkitektur, form och design och hållbara livsmiljöer. Det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till ett klimatsmart, attraktivt samhälle med människan i centrum.