Ordförandeskapsprogram och stärkt kapitalmarknad på Ekofins julimöte

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar sammanträder inom ramen för Ekofinrådet står bland annat EU:s kapitalmarknad och åtgärder mot dåliga lån och skatteflykt på dagordningen. Mötet 11 juli är det första Ekofinmötet under estniskt ordförandeskap.

Mötessalen på rådet
EU:s kapitalmarknad och åtgärder mot dåliga lån är ett par av det frågor somEU-ländernas finans- och ekonomiministrar ska diskutera när de träffas inom ramen för Ekofinrådet 11 juli. Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel. Det är det första ekofinmötet under det estniska ordförandeskapet som löper från juli till december, 2017. Foto: Europeiska rådet

Estniska ordförandeskapets program för kommande halvår

En öppen och innovativ europeisk ekonomi är en av det estniska ordförandeskapet fyra övergripande prioriteringar. Inom Ekofinrådets område ingår bland annat åtgärder på de finansmarknads- och skattepolitiska områdena.

På finansmarknadsområdet handlar det om att fortsätta arbetet med bankunionen och att arbeta vidare med kapitalmarknadsunionen. Åtgärder behövs som minskar riskerna i banksektorn och som stärker EU:s kapitalmarknad.

På skatteområdet handlar det om att se till att EU förblir en attraktiv marknad för företag. Arbetet med att förebygga skatteundandragande, skattebedrägeri och skatteflykt för att säkerställa rättvis konkurrens lyfts fram. Avsikten är även att få ett avslut på frågan om moms på e-publikationer och att modernisera mervärdesskattesystemet för e-handel över gränser. Hit hör också att komma överens om en lista för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.

Ordförandeskapet utgår ifrån att den Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI, förlängs.

EU:s budget för 2018 ska fortsatt stödja EU:s konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, återhämtning och sysselsättning samt fokusera på utmaningar som hänger samman med migration och säkerhet.
Regeringen välkomnar programmet som huvudsakligen handlar om att fortsätta arbeta med påbörjade initiativ.

Halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen

Rådet ska anta slutsatser om en halvtidsutvärdering handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som EU-kommissionen presenterade hösten 2015. Syftet med unionen är att främja tillväxt och sysselsättning genom bättre villkor för investeringar i framförallt små, medelstora och nystartade företag samt infrastrukturprojekt.

Halvtidsöversynen innehåller en utvärdering och en uppdatering av handlingsplanen samt förslag på nya initiativ för att stärka EU:s kapitalmarknad.

Regeringen står bakom slutsatserna eftersom de bland annat främjar gränsöverskridande investeringar och möjligheterna till finansiering som stärker den inre marknaden. Regeringen stödjer särskilt initiativ som främjar hållbarhet och teknisk utveckling.

Åtgärder mot dåliga lån

Rådet ska anta slutsatser om åtgärder för att motverka dåliga lån i EU.
De dåliga lånen uppgick i slutet av 2016 till knappt en miljard euro vilket motsvara cirka 6,7 procent av EU:s totala BNP. I Sverige utgör de under en procent av bankernas totala utlåning. Det är en av de lägsta andelarna i EU. Orsakerna till dåliga lån är flera men beror ofta hos problemtyngda banker på att de inte har redovisat de dåliga lånen korrekt på sina balansräkningar och därför inte har gjort tillräckliga avsättningar.

Merparten av åtgärderna är riktade till EU-kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheternas övervakning av lånehantering och att bankerna får tydligare riktlinjer för redovisning av lån.
Regeringen står bakom slutsatserna men poängterar att åtgärderna bör genomföras inom EU-ländernas och EU-budgetens befintliga ramar.

Utbyte av information om skattearrangemang

Rådet kommer att få en presentation av EU-kommissionen om ett förslag till ändringsdirektiv. Det gäller utbyte av upplysningar om så kallade rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. Förslaget följer OECD:s rekommendationer på området.

Rådet kommer också att få information om arbetet med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin