Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer

Publicerad

Regeringen beslutar i dag om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Handlingsplanen är regeringens systematiska arbete för det demokratiska samtalet

Handlingsplanens innehåll:

Alla som deltar i det demokratiska samtalet ska ha tillgång till ett grundläggande stöd vid utsatthet för hot och hat.

 • Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial. Materialet ska kunna användas brett – av myndigheter och organisationer som behöver bättre verktyg för att stödja utsatta personer – men även av enskilda personer.
 • Regeringen beviljar Brottsofferjouren medel för att utveckla och stärka verksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat i samband med att de deltar i det offentliga samtalet. Brottsofferjouren ska utveckla det stöd som organisationen kan ge till personer som utsätts för hot och hat.
 • Regeringen stärker under 2018 möjligheterna att söka stöd för icke-statliga initiativ som bidrar till att förebygga hot och hat mot det demokratiska samtalet, t.ex. i syfte att utveckla guider och riktlinjer, handlingsprogram, utbildningar och genomförande av erfarenhetsutbyten.

Riktade åtgärder gentemot journalister, konstnärer och förtroendevalda.

 • Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att utveckla insatser för att förebygga och hantera hot och hat mot journalister. I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en kunskapsbank och en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd för målgruppen.

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tilldelas ytterligare medel för att stödja kommuner, landsting och regioner i att bygga upp ett systematiskt arbete gentemot förtroendevalda under 2017. Projektet påbörjades 2016.

 • Konstnärsnämnden får extra medel för att ta fram en webbaserad guide för stöd till utsatta konstnärer för att motverka hot, hat, våld, trakasserier och diskriminering. Kunskap om hur utsatthet för hot och hat utvecklas över tid.

Kunskap om hur utsatthet för hot och hat utvecklas över tid   

 • Brottförebyggande rådet kommer att få i uppdrag att genomföra Politikernas trygghetsundersökning (PTU) för valåret 2018. Brottsförebyggande rådet kommer under 2017 att redovisa PTU för mellanvalsåret 2016.

 • Göteborgs universitet har fått i uppdrag att vidareutveckla kartläggningen av hot och hat mot journalister. Kartläggningen kommer att presenteras hösten 2017.

Lagstiftningen behöver ses över.

 • Regeringen har i en lagrådsremiss den 8 juni 2017 föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras.

 • Regeringen kommer att utreda möjligheten till ett förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda. Utredningen ska komplettera beslutsunderlaget i betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) som innehåller ett sådant förslag.

Rättsväsendets arbete behöver förstärkas.

 • Regeringen kommer särskilt att följa Polismyndighetens arbete på området. I Polismyndighetens regleringsbrev för 2018 avser regeringen att ge myndigheten ett krav att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits som ett resultat av arbetet mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen. Myndigheten ska föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till och hur detta arbete ska fortsätta utvecklas. Det är av särskild vikt att det finns en upprättad kontakt mellan lokala medieaktörer och Polismyndigheten.

Fler åtgärder

Regeringen har en rad åtgärder som syftar till att värna det demokratiska samtalet och det öppna pluralistiska samhället, bl.a. inom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och arbetet mot extremism, sexism och rasism. 

Bakgrund

Var tredje journalist har utsatts för hot det senaste året (Göteborgs universitets Journalistpanel, 2016). Nästan tre av tio förtroendevalda har utsatts för trakasserier, hot eller våld (Brottsförebyggande rådet, Politikernas trygghetsundersökning för valåret 2014). Var sjätte författare och bildkonstnär har varit utsatta för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse det senaste året (Myndigheten för kulturanalys, 2016).