Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen arbetar vidare med handlingsplanen för livsmedelsstrategin

Publicerad

Redan i juli 2017 är regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin med omkring 40 åtgärder för en konkurrenskraftig livsmedelskedja beslutade och satta i verket. Nu påbörjas arbetet med att ta fram nya åtgärder för en stärkt livsmedelskedja.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under våren och sommaren 2017 presenterat fyra åtgärdspaket och ett par enskilda beslut med åtgärder för drygt 300 miljoner kr. Sammanlagt, när insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet är inräknade, satsar regeringen omkring en miljard kronor på genomförandet av livsmedelsstrategin under mandatperioden.

Åtgärderna i handlingsplanen är inriktade mot de tre strategiska områden som lyfts fram i livsmedelsstrategin: Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Det handlar exempelvis om att inrätta ett nationellt forskningsprogram för livsmedel och att utveckla digitala myndighetstjänster för företag i livsmedelskedjan samt att tillsätta en nationell samordnare för att öka den svenska livsmedelsexporten.

Beslutade åtgärder under första halvåret 2017:

Regler och villkor

Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen
Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen
Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen
Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen
Växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning
Stärkt växtskyddsråd
Satsning på växtförädling för de nordiska breddgraderna
Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket
Genomförande av Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk
Uppdrag om koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn.
Stöd till SLU:s arbete med fiskavel
Musselkontroll
Kompetensutveckling i företagsledning för lantbrukare
Uppdrag att analysera effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen
Förbättrad kontroll vid avelsimport av vissa antibiotikaresistenta bakterier
Uppdrag om att kartlägga och analysera konkurrensbegränsande förhållanden

Konsument och marknad

Åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan
Vidareutveckling av konceptet Nyckelhålet
Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor
Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag
Nationell exportsamordnare
Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg
Uppdrag om att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel
Uppdrag att utveckla digitala tjänster för att underlätta företagens kontakter med myndigheter
Uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i Grüne Woche
Uppdrag att förbättra kompetensen kring upphandling av måltidstjänster hos upphandlande enheter

Kunskap och innovation

Nationellt forskningsprogram för livsmedel
Utveckla inkubation i livsmedelskedjan
Inrätta forskarsskola för industridoktorander
Etablering av arena för livsmedelkedjans aktörer
OECD-utvärdering för jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem
Uppdrag om uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin
Vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor
Erbjudande att stödja utvecklingen av innovationer i livsmedelskedjan och innovativa livsmedelsföretag
Uppdrag att utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning för att bättre möta företagens behov
Uppdrag att ge stöd till studier och försöksverksamhet som kan bidra till att utveckla den svenska djurhållningen med en god djurvälfärd och en ökad produktivitet och konkurrenskraft