Stärkt kapitalmarknad och åtgärder mot dåliga lån på Ekofins julimöte

Kapitalmarknadsunionen och åtgärder för att motverka dåliga lån var ett par av de frågor som stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 11 juli. Det estländska ordförandskapet som löper från juli till december presenterade också sitt program för perioden.

Karolina Ekholm
EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 11 juli i Bryssel inom ramen för Ekofinrådet. De fattade beslut om gemensamma åtgärder mot dåliga lån som till skillnad från i Sverige är ett problem i flera EU-länder. De fattade också beslut om det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning genom förbättrade villkor för investeringar. Sverige företräddes av statssekreterare Karolina Ekholm. Foto: EU-representationen

Estniska ordförandeskapets program för kommande halvår

Ordförandeskapet presenterade sitt program för det kommande halvåret, 1 juli till 31 december.

I den del av programmet som rör Ekofins område, ingår bland annat åtgärder på de finansmarknads- och skattepolitiska områdena. Programmets fokuserar i huvudsak på att fortsätta arbetet med påbörjade initiativ.

På finansmarknadsområdet är bankunionen och kapitalmarknadsunionen prioriterade. På skatteområdet fortsätter arbetet med att förebygga skatteundandragande, skattebedrägeri och skatteflykt och att nå en överenskommelse om en lista för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Ordförandeskapet siktar på att få ett avslut på frågan om moms på e-publikationer och modernisering av moms på e-handel över gränser.

EU:s budget för 2018 ska stödja EU:s konkurrenskraft, tillväxt, återhämtning och sysselsättning samt fokusera på utmaningar som hänger samman med migration och säkerhet. Ambitionen är att förlänga den Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI.

Åtgärder mot dåliga lån

Rådet antog slutsatser om åtgärder för att bättre kunna hantera existerande dåliga lån i EU och för att hindra nya dåliga lån.
De dåliga lånen är delvis ett arv från finanskrisen och beror hos problemtyngda banker ofta på att de inte redovisar de dåliga lånen korrekt i balansräkningarna. Resultatet är att bankerna inte gjort tillräckliga avsättningar.

Då orsakerna till dåliga lån är flera innehåller den handlingsplan som Ekofin antog en mix av åtgärder. Merparten är riktade till EU-kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheternas övervakning av lånehantering och syftar bland annat till tydligare riktlinjer för redovisning av lån. Syftet är också att utveckla en andrahandsmarknad för de dåliga lånen. Ekofin kom överens om att regelbundet återkomma till frågorna.

De dåliga lånen var i slutet av 2016 värda knappt en miljard euro. Det motsvarar cirka 6,7 procent av EU:s totala BNP. I Sverige utgör de under en procent av bankernas totala utlåning vilket är en av de lägsta andelarna i EU.

Halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen

Rådet antog slutsatser om en halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som EU-kommissionen presenterade hösten 2015.

Unionen syftar till är att främja tillväxt och sysselsättning genom bättre villkor för investeringar i framförallt små, medelstora och nystartade företag samt infrastrukturprojekt. Rådet konstaterade att arbetet med unionen håller god fart. Enligt tidplanen ska denna vara fullbordad 2019.

Rådet fick därtill en presentation av EU-kommissionen om ett förslag om upplysningar om så kallade rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. Rådet informerades också om arbetet med förslag som rör finansiella tjänster.

Statssekreterare Karolina Ekholm företrädde Sverige på mötet som hölls i Bryssel.

Estniska ordförandeskapet

Mer om Ekofins möte 11 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin