Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 26

Publicerad

En mötesintensiv vecka i säkerhetsrådet: Syrien både i det politiska och i det humanitära spåret på dagordningen. Ordföranden Bolivias andra stora tematiska övning under månaden i form av en öppen debatt om icke-spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer ägde rum. Ambassadör Skoog briefade rådet i egenskap av ordförande för fredsbyggandekommissionens Liberiakonfiguration i anslutning till rådets briefing och konsultationer om Liberia/UNMIL. Därtill var även Centralafrikanska Republiken, Iran, FN:s regionala center i Centralasien, Libyen och förnyande av mandaten för MINUSMA, UNAMID och UNDOF på rådets agenda. Veckan avslutades med återrapportering från förra veckans rådsresa till Haiti, konsultationer om Colombia samt antagande av en resolution om minhantering och av ett ordförandeskapsuttalande om Elfenbenskusten.

Säkerhetsrådet antar resolution om landminor.
Säkerhetsrådet antar resolution om landminor. UN

FN höll stängt den 26 juni på grund av helgdag. Den 27 juni inleddes en mötesintensiv vecka i säkerhetsrådet. Först på agendan var det månatliga mötet om det politiska spåret i Syrien i form av en öppen briefing av FN-sändebudet de Mistura följt av slutna konsultationer. Mötet ägde rum i ljuset av de kommande viktiga mötena i Astana, G20 och Geneve. Bred samstämmighet om vikten av en politisk lösning rådde. Flera rådsmedlemmar framhöll de minskade våldsnivåerna men underströk, i likhet med Sverige, den fortsatta bristen på humanitärt tillträde. Fortsatt starkt brett stöd för den FN-ledda processen och för FN-sändebudets ansträngningar.

Samma dag hölls på svenskt initiativ briefing och konsultationer om FN-insatsen i Liberia, UNMIL, på basis av en halvårsvis rapport från generalsekreteraren. Sverige är ordförande för FN:s fredsbyggandekommissions (PBC) Liberia-konfiguration och Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog briefade säkerhetsrådet i denna kapacitet och från den resa till Liberia som nyligen företagits. Det finns sedan tidigare en överenskommelse om att UNMIL ska fasas ut i mars 2018 och diskussionen kom att beröra kommande val i Liberia samt formen för FN:s fortsatta närvaro. Sverige uttryckte bland annat stöd för den liberianska regeringens ansträngningar och den fredsbyggandeplan som nyligen godkänts, samt manade till fortsatt engagemang från regeringen att genomföra reformer inför stundande val. Dessutom framhöll Sverige vikten av kvinnors deltagande i den kommande valprocessen och behovet av att säkerställa tillgång till utbildning och hälsovård.

Se ambassadör Skoogs inlägg efter 16:10: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/the-situation-in-liberia-security-council-7 984th-meeting/5484921346001#full-text

Även Centralafrikanska republiken (CAR) diskuterades på tisdagen med syftet att rådet skulle informeras om två möten som hållits föregående vecka: ett möte i Rom under ledning av det katolska fredsinitiativet Sant’Egidio, där CAR:s regering och tretton väpnade grupper kommit överens om en vapenvila, och ett samordnande högnivåmöte i Bryssel. Säkerhetsrådets medlemmar välkomnade de båda mötena och flera, inklusive Sverige, underströk vikten av att olika initiativ gick hand i hand inom ramen för den övergripande fredsprocessen. Det konstaterades att situationen i landet alltjämt var allvarlig.

Terrorismbekämpning i Västafrika var också på dagordningen i form av en briefing av ordförandena i Counter Terrorism Committee (CTC) och sanktionskommittén för ISIL/Da’esh och Al’Qaida.

Tisdagen avslutades med halvårsvisa slutna konsultationer om UNRCCA (UN Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia). Centrets chef, SRSG Draganov, redogjorde för centrets aktiviteter och situationen i regionen som beskrevs utvecklas i rätt riktning. Konsultationerna skedde också i ljuset av generalsekreterarens nyligen genomförda resa till området. På grund av tidsbrist tog  endast ett fåtal rådsmedlemmar till orda med fokus på centrets arbete med vattenförvaltning, anti-terrorism och regionalt samarbete.

Den 28 juni ordande rådsordföranden Bolivia, som också är ordförande i 1540-kommitten, en öppen debatt om spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer. Chefen för FN:s nedrustningskontor, USG Nakamitsu, framhöll att framsteg gjorts för att minimera riskerna för att massförstörelsevapen spreds till terrorister men samtidigt kvarstod oro över nya och framväxande hot. Samstämmighet kring vikten av resolution 1540 rådde bland rådsmedlemmarna.

I torsdags antog rådet enhälligt tre resolutioner för förnyande av mandaten för FN-missionen Mali (MINUSMA) genom resolution 2364, för FN:s och AU:s hybridinsats i Darfur-regionen i Sudan (UNAMID) genom resolution 2363, samt för FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad mellan Israel och Syrien på Golanhöjderna UNDOF (resolution 2361).

MINUSMA:s mandat förlängdes med ett år. Mandatets övergripande ursprungliga inriktning, inklusive dess trupptak, är oförändrad. Ökat fokus på kommande val, säkerhetssituationen i centrala Mali samt – på svenskt initiativ – stärkta skrivningar om vikten av ansvarsutkrävande när fredsbevarare i MINUSMA attackeras samt kvinnors deltagande i den politiska processen. Därtill innehåller det uppdaterade mandatet skrivningar om samarbete mellan MINUSMA och den gemensamma styrka som ska inrättas av de så kallade G5 Sahel-länderna, inklusive Mali, och som säkerhetsrådet välkomnat genom antagande av resolution 2359 (se veckobrev 25).

I enlighet med den strategiska översyn som genomförts av FN och Afrikanska Unionen (AU) inför mandatförlängningen för UNAMID minskas insatsens trupptak i två faser på ett halvår vardera i ljuset av en förbättrad säkerhetssituation. Mandatet förlängdes med ett år. På svenskt initiativ innehåller resolutionen stärkta skrivningar om barn i väpnad konflikt, kvinnor, fred och säkerhet samt en särskild skrivning om lokala konfliktlösningsmekanismer och kvinnors deltagande i dessa. UNDOF förlängdes med sex månader och mandatet för styrkan är i stort sett oförändrad.

Rådet antog därtill en resolution om förlängning av sanktionsregimen för sanktionerna mot Libyen (resolution 2362). På svenskt initiativ utökades listningskriterierna för sanktioner även till våld mot FN-personal inklusive expertpanelens medlemmar.

I torsdags var Syrien återigen på rådets dagordning, denna gång det månatliga mötet i slutet format om den humanitära situationen.  Liksom mötet i det politiska spåret tidigare i veckan, ägde även detta möte rum i ljuset av kommande möten om Syrien i Astana, G20 och i Geneve. Trots politiska skiljaktigheter delar många av rådsmedlemmarna synen på den humanitära situationen i Syrien och dess orsaker.

Egypten höll ett anförande å pennhållarnas – Sveriges, Japans och Egyptens – vägnar. Sverige tog initiativ till presselement som rådets ordförande Bolivia läste upp efter mötet.

Den halvårsvisa briefingen om implementering av resolution 2231 som endosserade JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) om Irans nukleära program ägde rum i torsdags i öppen kammare.  USG Feltman briefade, liksom Italiens FN-ambassadör i egenskap av rådets facilitator för 2231 och EU:s ambassadör i rollen som representant för ordföranden i Joint Commission.

Veckan avslutades med minhantering, Colombia, Haiti och Elfenbenskusten. Rådet antog enhälligt en resolution om minhantering (resolution 2365), den första på detta tema (tidigare har enbart ordförandeskapsuttalanden antagits om frågan, 1996 och 2003). Resolutionen, som är resultatet av en månads tidvis slitsamma förhandlingar, lyfter fram det hot mot civila som utgörs av landminor, explosiva lämningar av krig och improviserade explosiva anordningar (Improvised Explosive Devices) och betonar vikten av att inkorporera minhantering i utformandet av fredsbevarandeinsatser. FN:s generalsekreterare ska även, enligt resolutionen, lämna en rapport om frågan till rådet inom ett år. Svåra frågor i förhandlingarna var bland annat förekomsten och utformandet av referenser till internationell humanitär rätt, humanitära principer och Ottawakonventionen. Enbart Japan och Bolivia blev medförslagsställare till resolutionen.  I den svenska röstförklaringen underströks vikten av att internationell humanitär rätt upprätthålls.

Vid rådsmötet om Colombia välkomnades den historiska tilldragelsen den 27 juni då FARC lämnade in sina sista individuella vapen. SRSG Arnault presenterade rekommendationer för en kommande FN-mission för verifiering av vapenvilan. Enighet kring denna rådde bland rådsmedlemmarna  och rådet väntas anta en resolution om upprättandet av en sådan mission senast den 10 juli.  

Samma dag gavs en återrapportering från rådets resa till Haiti föregående vecka. Resans huvudsakliga syfte var att få en fördjupad förståelse för situationen i landet inför utfasningen av FN-insatsen MINUSTAH och planeringen för den efterföljande insatsen MINUJUSTH.

Avslutningsvis  antog rådet ett ordförandeskapsuttalande (Presidential Statement, PRST) om Elfenbenskusten och FN:s mission i landet, UNOCI. Missionen stängdes formellt samma dag (30 juni) som planerat, efter att ha varit aktiv i 13 år. Uttalandet välkomnar de framsteg som gjorts och pekar på kvarvarande utmaningar. Dessutom fastslås att FN fortsatt kommer att spela en viktig roll med att främja fred och förebygga konflikt.

30 juni nåddes också en överenskommelse i Generalförsamlingens femte utskott om budgeten för FN:s fredsbevarandeinsatser. Den slutliga totalen om 7,3 miljarder USD låg mycket nära EU:s utgångsbud (samt 320 miljoner USD över USA:s utgångsbud och 672 miljoner USD under generalsekreterarens äskande). Bedömningen är att detta inte ska påverka möjligheterna att utföra insatsernas uppgifter. Sverige förhandlade framgångsrikt för EU:s räkning en separat resolution om sexuella övergrepp och utnyttjande (SEA). Den välkomnade generalsekreterarens rapport från i våras med förstärkta FN-åtgärder för att bekämpa övergreppen.