Alice Bah Kuhnke besökte Marinmuseum och konstprojekt i Karlskrona

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under hösten verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Under ett besök i Karlskrona såg ministern en akvarellutställning skapad genom ett samarbete mellan pensionerade ubåtsofficerare och nyanlända ungdomar på Marinmuseum samt Statens konstråds projekt i Mellanstaden. Båda besöken gav exempel på hur konst och kulturarvsinstitutioner kan skapa förutsättningar för nya mötesplatser.

  • Alice Bah Kuhnke lyssnar på en presentation av akvarellutställningen "Med bilden till språket".

    Susanne Ekblad, chef för museienheten, Ingrid Hall-Roth, museichef och Peter Skogsberg, pedagog berättar om utställningen ”Med bilden till språket” på Marinmuseum.

    Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

  • Ministern står utanför Panncentralen tillsammans med konstnären och lokalt engagerade i Konst händer-projektet.

    Kultur- och demokratiministern utanför Panncentralen i Mellanstaden tillsammans med konstnären och lokalt engagerade i Konst händer-projektet.

    Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

Marinmuseum skapar oväntade möten

Museerna utgör levande kunskapsinstitutioner som förvaltar vårt gemensamma kulturarv. För Marinmuseum i Karlskrona handlar det om den svenska marinens historia. Men museerna utgör också viktiga mötesplatser. I somras öppnade Marinmuseum en ny akvarellutställning ”Med bilden till språket” som är ett resultat av möten mellan före detta ubåtsofficerare och ensamkommande och nyanlända ungdomar på Marinmuseum. Målet med projektet var att öppna en mötesplats där de unga nyanlända och de äldre volontärerna kunde träffas för att lära känna varandra, dela sina upplevelser och bygga nya erfarenheter.

Under besöket på Marinmuseum fick ministern en visning av den nya utställningen samt övriga utställningar. Besöket avslutades vid museets största attraktion, u-båtshallen, där ministern fick se den högteknologiska ubåten Neptun från insidan.

Konst händer – offentlig konst banar väg för en ny kulturell mötesplats

Därefter besökte ministern ett av pilotprojekten inom Konst händer, som är en del av regeringssatsningen Äga rum, med grundidén att skapa mer kultur för fler. I Mellanstaden, en halv mil norr om centrala Karlskrona, finns föreningen Mellanstadens Folkets Hus och Park, vars mål är att forma en kulturell mötesplats i ett bostadsområde som i övrigt saknar platser där människor kan mötas. Med utgångspunkt i ett stort lokalt engagemang och med ett brett stöd från bland annat de boende och Karlskronahem, håller nu konstnären Johanna Gustafsson Fürst på uppdrag av Statens konstråd på att utveckla ett konstverk på platsen. Konstverket kommer att placeras på panncentralens skorsten och kommer att markera och stärka en möjlig torgbildning utanför panncentralen.

Arbetet med konstverket har också skapat en mängd synergier bland annat uppmärksamhet kring områdets riskabla trafiksituation. Projektet utgör ett konkret exempel på hur konst och den konstnärliga processen kan bidra till att skapa offentliga miljöer som utgår från människan.