Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Hållbar fred – en förutsättning för hållbar utveckling

Publicerad

Regeringen stärker Sveriges stöd inom förebyggande av väpnad konflikt, freds- och statsbyggnad samt deltagande av kvinnor och av unga i fredsprocesser. Idag beslutar regeringen om en ny strategi för hållbar fred, för att bidra till förebyggande av väpnad konflikt, konflikt och fredsbyggande. Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ges i uppdrag att genomföra strategin 2017-2022.

Maatba community health center
Kvinnor i Maatba, Sudan, firar öppnandet av en hälsoklinik som har övertagits av lokalbefolkningen från UNAMID, FN:s mission i Darfur. Kliniken är byggd av personer som har deltagit i ett projekt för att stödja unga i våldsdrabbade samhällen och ge dem nya färdigheter. Photo: flickr/Sojoud Elgarrai/UNAMID

- Vi lever i en svår tid. Antalet människor som påverkas av våldsamma konflikter har ökat dramatiskt sedan 2010, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Det högsta antalet i modern tid nåddes 2015 då 52 våldsamma statsbaserade konflikter pågick enligt Uppsala Universitets konfliktdatabas. Året därpå, 2016, sjönk antalet något men är fortfarande på exceptionellt hög nivå.

Dessutom är konsekvenserna av dessa konflikter förödande. Mer än 100 000 människor dog i statsbaserade konflikter. Antalet flyktingar i världen uppgick till 65 miljoner år 2016, de flesta av dem tvingade på flykt på grund av våldsamma konflikter.

Den nya strategin är ett led i regeringens initiativ att stärka Sveriges stöd inom förebyggande av väpnad konflikt, freds- och statsbyggnad samt deltagande av kvinnor och av unga i fredsprocesser för att på så sätt bidra till hållbar utveckling.

- Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och lindra nöd, men det är andra insatser som måste till för att lösa konflikterna, säger Isabella Lövin. Det är långsiktigt ohållbart att inte också satsa på fredsbyggande. Vi satsar nu på att förebygga konflikt, och förhindra återfall i konflikt genom stärkt fredsbyggande.

Över 1,4 miljarder, mer än hälften av världens extremt fattiga människor, lever i sviktande och konfliktdrabbade länder. Om inte utvecklingen ändras beräknas över 80 procent av världens extremt fattiga bo i sviktande och konfliktdrabbade länder år 2030.

Den nya strategin är i linje med Agenda 2030 - de hållbara utvecklingsmålen som togs fram i FN 2015. Ett av målen, nummer 16, fokuserar på fredliga och inkluderande samhällen och denna nya strategi blir ett viktigt verktyg för Sverige att bidra till att uppnå detta globala mål.

- Sviktande och konfliktdrabbade länder har halkat efter i den globala utvecklingen. Därför är det så viktigt att Agenda 2030 även har ett mål om fredsbyggande. Det var inte självklart under framtagandet av agendan. Det fanns röster som inte tyckte att det passade i en utvecklingsagenda, säger Isabella Lövin

Den nya strategin kommer framförallt fokusera på att bidra till att stärka global kapacitet att förebygga väpnad konflikt och stödja inkluderande freds- och statsbyggandeprocesser, stärka deltagande och inflytande av kvinnor och av unga inom dialog och fredsprocesser samt stärka mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater, särskilt kvinnors och barns säkerhet.

Strategin innehåller även fokus på att minska okontrollerad spridning av små och lätta vapen, att genomföra FN:s vapenhandelsfördrag, och minskat hot från minor, klusterammunition och andra explosiva lämningar av krig.

Två nya tydliga mål i strategin är att motverka korruption och straffrihet i sviktande och konfliktdrabbade stater.

- Vi vet att korruption och straffrihet är konfliktdrivande faktorer. För att uppnå hållbar fred måste orättvisor och oegentligheter adresseras annars finns risk att sviktande och konfliktdrabbade stater hamnar i en ond spiral med fortsatt våld och orättvisa i ömsesidig förödande symbios – jag har sett det med egna ögon betonar Isabella Lövin.

Förutom globalt kapacitetsstöd innehåller strategin även möjlighet till stöd på nationell och lokal nivå i avgörande skeden av t.ex. förebyggande och i fredsprocesser. Detta ger Sverige en möjlighet att ge stöd till länder där det tidigare inte varit möjligt. Det skall dock knytas till svenskt engagemang inom politisk dialog.

- Vi stärker samarbetet mellan Utrikesdepartementet och våra två myndigheter för ett mer effektivt svenskt fredsarbete, avslutar Lövin.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00