Innehållet publicerades under perioden

-

Mer medel till Svenska från dag ett

Publicerad

Satsningen Svenska från dag ett för asylsökande och vissa nyanlända tillförs mer medel. Satsningen har varit mycket framgångsrik och innebär språkträning och samhällsinformation via studieförbund och folkhögskolor. Syftet är att erbjuda målgruppen en meningsfull sysselsättning i väntan på asylbesked eller kommunplacering och samtidigt påskynda etableringen för de individer som får uppehållstillstånd.

Svenska från dag ett har bidragit till att deltagarna tidigt kommit igång med att lära sig svenska och därmed påskyndat etableringen (Folkbildningsrådets uppföljning 2017). Svenska från dag ett genomfördes under 2016 i 273 kommuner. Under 2016 beräknas ca 80 000 unika deltagare ha deltagit i verksamheten. Av dem som har deltagit insatsen är över 30 procent kvinnor, vilket motsvarar något fler än andelen kvinnor i målgruppen. Verksamheten utökades och har fortsatt varit populär under 2017. Sedan införandet 2015 har fler än 120 000 nyinvandrade personer tagit del av Svenska från dag ett.

I budgetpropositionen för 2018 väljer regeringen att skjuta på avtrappningen av den pågående satsningen eftersom Migrationsverkets handläggningstider är fortsatt långa. Svenska från dag ett tillförs därför 20 miljoner kronor för 2018. Det innebär att fler asylsökande kan nås och att satsningen kan spridas till fler kommuner där efterfrågan och behovet kvarstår. Förslaget träder i kraft i början av januari 2018.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.