Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 33

Publicerad

Denna vecka i säkerhetsrådet: Demokratiska republiken Kongo, G5 Sahelstyrkan i Afrika, FN:s insats i Kosovo (UNMIK), slutna konsultationer om Syrien och diskussioner om situationen i Jemen.

Under den gångna veckan har Demokratiska republiken Kongo (DRK) stått i fokus, och då särskilt den fortsatta uppföljningen av morden på de två FN-experterna Zaida Catalán och Michael Sharp. I början av veckan tog rådets medlemmar del av en sammanfattning av FN:s interna utredning (Board of Inquiry) som gjorts med anledning av morden. Den ger en bild av de faktiska omständigheterna kring morden och innehåller viktiga rekommendationer till FN-systemet för att undvika att det som hände Catalán och Sharp ska hända igen. Rapporten ger svar på många frågor men den är inte tillräcklig (utrikesminister Wallström om FN:s Board of Inquiry). Vid svar på frågor från media har också generalsekreteraren konstaterat att uppföljning behövs för att säkerställa ansvarsutkrävande.

I torsdags erhöll rådet en årligt återkommande avrapportering om sanktionsregimen mot DRK. I fokus för diskussionen stod morden på FN-experterna samt uppföljningsarbetet. Vid mötet närvarade anhöriga till Catalán och Sharp samt DRK:s utrikesminister, Leonard She Okitundu. Sverige, och ett antal andra medlemmar, underströk återigen vikten av att säkerställa att de skyldiga ställs till svars och efterlyste en uppföljningsmekanism till FN:s Board of Inquiry i syfte att bidra till att de ansvariga för morden identifieras och ställs till svars. Sverige har konsekvent drivit detta sedan vårt initiativ tidigare i år då generalsekreteraren ombads utarbeta förslag på hur FN kan komplettera pågående utredningar (se veckobrev 21). DRK:s utrikesminister uttryckte vid mötet motstånd mot en uppföljningsmekanism liksom även någon av rådets medlemmar.

Säkerhetsrådets möte om sanktionsregimen mot DRK (Sveriges inlägg 00:24:45)

I tisdags diskuterade säkerhetsrådet den så kallade G5 Sahelstyrkan. Rådet antog tidigare i somras resolution 2359 (se veckobrev 25) varigenom man välkomnade denna regionala styrka som inkluderar Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger samt Mauretanien. Vid mötet i tisdags erhöll rådet en uppdatering om arbetet med att operationalisera styrkan. Sekretariatet uppgav att flera viktiga steg tagits som visar på en tydlig politisk vilja att operationalisera insatsen. Samtidigt konstaterades att ett antal utmaningar kvarstod, bland annat gällande finansiering och behov av stöd i olika former. Den senaste veckans attentat i Burkina Faso och Mali präglade också mötet och kopplades till krisens regionala dimension.

Rådet genomförde i onsdags den kvartalsvis återkommande briefingen om FN:s insats i Kosovo (UNMIK). Chefen för UNMIK, Zahir Tanin, uppdaterade rådet via videolänk om de senaste månadernas utveckling i Kosovo med fokus på genomförda val och de därpå följande turerna kring försöken att bilda en regering. Säkerhetsläget bedömdes vara stabilt. Utöver rådets medlemmar deltog också Serbiens utrikesminister, Ivica Dacic, och Kosovo med engagerade och gentemot varandra polemiska inlägg.

Efter mötet om UNMIK hade rådet slutna konsultationer om Syrien i kemvapenspåret. Chefen för FN:s kontor för nedrustning (UNODA), Izumi Nakamitsu, uppdaterade rådet. Vid mötet diskuterades också en förlängning av mandatet för undersökningskommissionen JIM (Joint Investigatory Mechanism) som går ut i november. Vissa rådsmedlemmar önskade att beslut om en förlängning skulle fattas så tidigt som möjligt, helst redan i augusti, vilket ifrågasattes av andra medlemmar.

I fredags diskuterade rådet den svåra humanitära och politiska situationen i Jemen. Mötet ägde rum på svenskt initiativ. Rådet behöver upprätthålla fokus på Jemen och etablera uppmärksamhet på det prekära läget i landet liksom mobilisera tryck på parterna att bidra till ansträngningarna att nå en politisk lösning. FN:s särskilde sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, och undergeneralsekreteraren för humanitära frågor, Stephen O'Brien, briefade rådet. Rådet kom vid de slutna överläggningarna överens om presselement – det vill säga gemensamt överenskomna punkter som förmedlas muntligen till media av rådets ordförande – där man bland annat uppmanar till implementering av rådets ordförandeuttalande om Jemen tidigare i somras (se veckobrev 24), uttrycker oro över den humanitära situationen samt uttrycker stöd för FN.

Under veckan har rådet i tre olika uttalanden fördömt terroristattackerna i Burkina Faso den 13 augusti, mot FNs fredsbevarande insats i Mali den 14 augusti samt i Barcelona den 17 augusti.