Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Allmänt om delaktighetsarbetet

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Genom bland annat EU-handslag, stärkta samrådsformer och kunskaps- och informationssatsningar vill regeringen öka medborgarnas möjligheter att ha insyn och vara delaktiga i beslut som fattas på EU-nivå.

Det svenska EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av de beslut som gemensamt fattas i EU. EU utgör tillsammans med den kommunala, regionala och nationella nivån, en av beslutsnivåerna i Sverige.

EU-samarbetet gör det möjligt för medlemsstaterna att gemensamt möta gränsöverskridande utmaningar och att underlätta vardagen för enskilda människor. Samtidigt upplever många medborgare att de har sämre möjligheter att påverka beslut som fattas på EU-nivån jämfört med den lokala och nationella nivån.

I början av 2016 överlämnades betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) till regeringen. I det framgår bland annat att samråd i Sverige om frågor som beslutas på EU-nivå ofta sker sent i lagstiftningsprocessen, när det är svårt att påverka beslut. Vidare framgår att det finns bristande kunskap om EU – även bland centrala aktörer som lärare, journalister samt förtroendevalda och anställda på kommunal och regional nivå.

Betänkandet pekar även på att den offentliga debatten kring frågor som beslutas på EU-nivå är sporadisk och ofta inleds sent i lagstiftningsprocessen. När de politiska skiljelinjerna inte blir synliga i det offentliga samtalet minskar allmänhetens möjlighet att ta ställning till och försöka påverka sakfrågorna.

I ljuset av resultaten i EU på hemmaplan har EU- och handelsminister Ann Linde inlett ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet omfattar bland annat satsningar för att stärka kunskapen om EU bland centrala aktörer, att förbättra samrådsformerna kring EU-relaterade frågor samt att föra en dialog med myndigheterna om deras med samråd och information i EU-arbetet. Genom EU-handslagen bjuds fler relevanta aktörer in att vara med och bidra i arbetet.