Budget i fokus vid höstens första möte med Funktionshindersdelegationen

Socialdepartementet och Funktionshindersdelegationen hade måndagen den 18 september sitt första möte efter sommaren. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson ledde mötet och berättade om regeringens budgetsatsningar inom området funktionshinderspolitik. Mötet fick också besök av utbildningsminister Gustav Fridolin och civilminister Ardalan Shekarabi.

Gustav Fridolin och Madeleine Harby Samuelsson.
Utbildningsminister Gustav Fridolin talade på temat Politik för en jämlik kunskapsskola. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson berättade om regeringens budgetsatsningar inom området funktionshinderspolitik. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

– I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen en satsning på tolktjänst i arbetslivet för personer med hörselnedsättning, ett stimulansbidrag till kommunernas arbete med habiliteringsersättningen och en höjning av timschablonen för assistansersättningen. Bra satsningar inom funktionshinderspolitiken som jag lyfte under funktionshindersdelegationen, säger Madeleine Harby Samuelsson.

Ännu inget datum för riksdagens behandling av funktionshinderspropositionen

Madeleine Harby Samuelsson berättade om beredningen av den funktionshindersproposition som Socialdepartementet lämnade till riksdagen i våras. Riksdagen har ännu inte lämnat besked om vid vilket datum propositionen kommer att behandlas i kammaren.

Vid mötet informerade departementssekreterare Christina Velander om det fortsatta arbetet med tillgänglighetsdirektivet – en prioriterad fråga under det estländska EU-ordförandeskapet.

Departementssekreterare Niclas Fogelström informerade om regeringens arbete med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
Vid mötet talade även utbildningsminister Gustav Fridolin på temat Politik för en jämlik kunskapsskola. Civilminister Ardalan Shekarabi talade på temat Regeringens politik för utveckling av statlig förvaltning, offentlig verksamhet och upphandling.

Nästa gång Funktionshindersdelegationen och regeringen möts är den 13 november.

Habiliteringsersättning för delaktighet i daglig verksamhet

Regeringen vill uppmuntra fler kommuner att införa så kallad habiliteringsersättning. Regeringen avser därför skjuta till 350 miljoner kronor om året till kommunernas arbete. Detta för att öka motivationen för personer med funktionsnedsättning att vara med i den dagliga verksamheten. Över 36 000 personer deltar i den dagliga verksamheten och kan få del av satsningen.

Höjd schablon för assistansersättningen


Regeringen föreslår i budgetpropositionen att schablonersättningen för den statliga assistansersättningen höjs med 1,5 procent om året. Schablonen för 2018 blir därmed 295,4 kronor per timma vilket är en höjning med 4,4 kronor jämfört med 2017.

Satsning på tolktjänst i arbetslivet

Regeringen avser satsa på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Detta för att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva eller har nedsatt hörsel.

Pengar till nya ledarhundar

Många ledarhundar togs under 2016 ur tjänst på grund av ålder. För att få in nya hundar avser regeringen nu öka anslagna medel med två miljoner kronor per år. Regeringen föreslår också att arbetet med ledarhundar ska samlas hos Myndigheten för delaktighet. Detta för att få till stånd en med ändamålsenlig hantering.