Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Budget, toppmöte och kunskapslyft i fokus för barnrättsdelegationen

Publicerad

Budgetsatsningar med fokus på barn, internationellt toppmöte i Stockholm i februari och kunskapslyft för barnets rättigheter var några av de frågor som stod i fokus när barnrättsdelegationen träffades för fjärde gången i ordningen.

 • Foto på Pernilla Baralt

  Pernilla Baralt, statssekreterare hos barnminister Åsa Regnér samt barnrättsdelegationens ordförande, förmedlade att dialogen med delegationen är mycket viktig för regeringen och för barnrättspolitiken, men också att nätverket är värdefullt i sig självt genom samverkan och erfarenhetsutbyte sinsemellan.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Sara Roxell och Pernilla Baralt

  Sara Roxell, politiskt sakkunnig hos barnminister Åsa Regnér, samt Pernilla Baralt, barnministerns statssekreterare tillika barnrättsdelegationens ordförande.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Janna Törneman och Karin Sjömilla Fagerholm, Barnombudsmannen.

  Janna Törneman och Karin Sjömilla Fagerholm från Barnombudsmannen berättade om status i myndighetens uppdrag angående kunskapslyft för myndigheter, kommuner samt landsting och regioner.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Sofia Sjöö, Migrationsverket.

  Sofia Sjöö från Migrationsverket berättade om arbetet med kunskapslyftet i praktiken på myndigheten.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Barnrättsdelegationens ordförande, statssekreterare Pernilla Baralt hälsade välkomna när barnrättsdelegationen hade möte den 20 september.
- Dialogen med er är mycket viktig för oss och för barnrättspolitiken, men nätverket är också värdefullt i sig självt. De tvärsamarbeten som vi vet pågår, och som fortgående kommer att initieras är oerhört värdefulla.

Satsningar med fokus på barn i budgetpropositionen

Pernilla Baralt berättade vidare om höstens budgetproposition som just lämnats till riksdagen.
- Det är mycket glädjande att regeringen nu levererat en budget med ett starkt barnperspektiv. Vi gör flera satsningar som ska gynna barn och unga.

(Läs mer om dessa satsningar i faktarutan längre ner på sidan).

Förebygga våld mot barn och kunskapsspridning om rättigheterna

Vad gäller barnrättspolitiken avser regeringen att nästa år särskilt fokusera på och arbeta med utsatta barn och skydd för barn mot våld, människohandel, exploatering och sexuella övergrepp – såväl nationellt som internationellt.
- Här har vi en mycket tät dialog med Justitiedepartementet. Det handlar dels om lagstiftning och dels om kompetens. Att vi nu har en process i Regeringskansliet för att göra barnkonventionen till lag underlättar dessa diskussioner, berättade Pernilla Baralt.
- Vi kommer också att följa upp effekten av uppdragen till Barnombudsmannen kring kunskapslyftet, samt se över strukturen för ett långsiktigt stöd till kommuner och landsting i frågor som rör barnets rättigheter.

End Violence Against Children Solutions Summit

I nästa informationspunkt berättade Pernilla Baralt att Sverige som föregångsland i det globala partnerskapet mot våld mot barn, ska stå värd för "Solutions Summit" i Stockholm 14-15 februari nästa år. Målgruppen är regeringar, internationella organisationer och andra högnivåaktörer som arbetar för att eliminera alla former av våld mot barn. Sammankomsten sker i samarbete mellan den svenska regeringen, det globala partnerskapet mot våld mot barn, FN-organ, WePROTECT Global Alliance, civilsamhälle och näringsliv och fokus är att våld mot barn ska upphöra, och framför allt – hur det kan förebyggas.
- Vår förhoppning är att detta ska få spridning i landet, och att vi kan arbeta med frågorna även på kommunal nivå. Detta går ju till exempel att koppla till arbetet med Agenda 2030, där kommunerna har ett ansvar. Regeringen kommer att ha en dialog med SKL om lokala arrangemang. Vi vill gärna veta mer om hur ni vill och kan bidra till detta och vill be er att fundera tills vi föreslår att vi ses nästa gång i december, sa Pernilla Baralt.

Status i processen - barnkonventionen till lag

Pernilla Baralt delgav även status i processen med att göra barnkonventionen till lag. Lagrådsremissen beslutades av regeringen den 6 juli och yttrandet från Lagrådet har inkommit. Dessa synpunkter analyseras nu av regeringen.
- Vi är måna om att hantera lagrådets synpunkter på bästa sätt och vill att detta ska bli så bra som möjligt. Vi har stor respekt för de frågor som finns, men står samtidigt fast vid uppfattningen att fördelarna med inkorporering överväger nackdelarna. Vårt angreppssätt är att fortsätta arbeta med vägledningar och kunskapslyft. Målet är att barnkonventionen ska vara inkorporerad i svensk lag 2020. Dessutom fortsätter transformeringsarbetet - principen om barnets bästa som ett tillvägagångssätt behöver få ökat genomslag i beslutsprocesser som rör barn.

Kunskapslyftet: Barnombudsmannen och Migrationsverket

Delegationen fick sedan genom Janna Törneman och Karin Sjömilla Fagerholm sedan ta del av Barnombudsmannens arbete med Kunskapslyftet, och om hur det fungerar i praktiken på Migrationsverket via Sofia Sjöö.

 

Om Barnrättsdelegationen

Regeringen beslutade den 14 februari 2016 att inrätta en barnrättsdelegation som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Arbetet med att stärka barnets rättigheter är en högt prioriterad fråga för regeringen och ett systematiskt samarbete med civilsamhället inom ramen för en barnrättsdelegation är ett viktigt led i det arbetet. Pernilla Baralt, statssekreterare hos barnminister Åsa Regnér, är ordförande i delegationen som består av representanter från:

Allmänna Barnhuset
Global Child Forum
Rädda Barnen
ECPAT
Synskadades riksförbund
World Childhood Foundation
Sveriges Ensamkommande Förenings Riksförbund
Nätverket för barnkonventionen
Barnets rätt i samhället
SOS barnbyar
Sveriges ungdomsorganisationer
Rädda Barnens ungdomsförbund
Barnombudsmannen
Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och unga
PLAN Sverige
UNICEF Sverige
Stiftelsen Friends

Budgetreformer med bäring på barn, exempel:

I budgetpropositionen 2018 bland föreslår regeringen bland annat:
• Höjt barnbidrag med 200 kronor per månad och barn.
• Höjt underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Förslaget innebär en höjning av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 350 kronor i månaden till 2 073 kronor och med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor för barn som är mellan 11 år och 14 år.
• Stärkt bemanning och insatser till barn och unga som far eller riskerar att fara illa genom ytterligare 250 miljoner kronor om året till den sociala barn- och ungdomsvården under perioden 2018-2020.
• Förstärkt arbete med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 samt drygt 1,1 miljard kronor per år 2019 och 2020. Satsningen görs i syfte att förstärka första linjens vård samt den specialiserade psykiatrin, för såväl barn som vuxna. 50 miljoner kronor inom satsningen riktas mot asylsökande och nyanlända barn och unga som lider av psykisk ohälsa.
• Att barnhälsovården ska bli tillgängligare för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år 2018–2020. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden. Regeringen vill även utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.
• Att ge Statens institutionsstyrelse (SiS) förutsättningar att öka kapaciteten genom ett stärkt förvaltningsanslag på 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.
• Att fler barn ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid, även under skolloven. Därför satsar regeringen på kostnadsfria lovaktiviteter. För åren 2018 till 2020 föreslås 250 miljoner kronor om året gå till kommunerna för detta ändamål.
• Att kommunerna ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra skollov. För detta föreslås kommunderna få 250 miljoner kronor åren 2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om året.
• Göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn genom en satsning på 300 miljoner kronor om året.

I februari 2018 kommer Sverige även att vara värd för Solutions Summit, ett högnivåmöte för regeringar, internationella organisationer och övriga aktörer som arbetar för att eliminera alla former av våld mot flickor och pojkar. Mötet är en del av det Globala partnerskapet, som Sverige ingår i, och som startats på initiativ från UNICEF och WHO.

För mer information om reformförslag i budgetpropositionen 2018, se länk i högerspalt.