Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser – stärkt stöd till offer för terrorism utreds

I våras antogs ett EU-direktiv med bestämmelser om bland annat skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster har nu fått regeringens uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. Uppdraget ska redovisas senast den 21 mars 2018. Direktivet innehåller också straffrättsliga bestämmelser. Ett utredningsförslag om hur de ska genomföras presenteras senare i september.

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. De sistnämnda bestämmelserna finns i avdelning V i direktivet och kompletterar regleringen i andra rättsakter, bland annat det så kallade brottsofferdirektivet. Direktivets bestämmelser ska vara genomförda i nationell rätt senast den 8 september 2018.

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) har i uppdrag att föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra terrorismdirektivet. Direktivets brottsofferbestämmelser är av annan karaktär än direktivets reglering i övrigt och kan komma att föranleda andra åtgärder än författningsändringar. Genomförandet av brottsofferbestämmelserna bör därför utredas i annan ordning. Uppdraget till den ovannämnda utredningen har genom dir. 2017:47 ändrats så att det inte längre omfattar terrorismdirektivets bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017 enligt tilläggsdirektiv, Dir. 2017:2.