Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, är försenat

Enligt det andra betaltjänstdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast den 13 januari 2018. Regelverket ska även börja tillämpas det datumet.

Lagstiftningsarbetet med anledning av det andra betaltjänstdirektivet är omfattande och innefattar en mängd svåra frågor. Den lagstiftning som krävs för genomförande av direktivet kommer därför inte att kunna antas i tid. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under hösten 2017 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen efter årsskiftet. Det innebär att lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 maj 2018.

När kommer de tekniska standarderna och delegerade akterna på nivå 2 att antas och träda i kraft?

De tekniska standarder och de delegerade akter (nivå 2) som ska antas av EU-kommissionen efter förslag från Europeiska Bankmyndigheten (Eba) kommer att komplettera reglerna i det andra betaltjänstdirektivet (nivå 1). Enligt det andra betaltjänstdirektivet ska Eba lämna sina förslag till tekniska standarder senast den 13 januari 2017, den 13 juli 2017 respektive den 13 januari 2018. Efter ett antagande från EU-kommissionen löper sedan en tidsfrist för invändningar från Europaparlamentet och rådet och rättsakten ska därefter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), innan den kan träda i kraft.
Det kan noteras att arbetet med den centrala tekniska standard som rör stark kundautentisering och säker kommunikation (där Eba lämnade sitt ursprungliga förslag i februari i år) har dragit ut på tiden och att EU-kommissionen ännu inte har antagit denna.