Introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt stöd

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Bild: Regeringskansliet

Dagens system för de subventionerade anställningarna är krångligt

Vid långvarig arbetslöshet eller när arbetstagaren är ny på svensk arbetsmarknad kan arbetsgivare känna en osäkerhet inför att anställa. Utvärderingar visar att de subventionerade anställningarna är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov.

Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya behov. Det växande antalet stöd har bidragit till att arbetsgivare och arbetsförmedlare har ansett det svårt att överblicka de olika villkor och stödformer som finns. Det finns också ett behov av att öka träffsäkerheten i stöden genom att tydligare rikta dem till personer med svagare förankring på arbetsmarknaden. Regeringen vill därför förenkla systemet för de subventionerade anställningarna och införa ett nytt, enhetligt stöd. Det nya stödet kallas introduktionsjobb och är ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Introduktionsjobb ersätter fem stöd

Genom introduktionsjobb försvinner de tidigare stöden särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb som kommer att vara både enklare och mer kraftfullt. Introduktionsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller är nyanlända.

Introduktionsjobben ska kunna kombineras flexibelt med utbildning, både för att stärka den enskilde liksom för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare.

Introduktionsjobben kommer att ha ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Subventionsgraden i introduktionsjobben blir 80 procent och ett enhetligt handledarstöd införs.

Yrkesintroduktionsanställningarna berörs inte av dessa förändringar.

Extratjänsterna blir kvar

Extratjänsterna är en viktig insats för dem som har en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden och kommer att kvarstå med nuvarande subventionsgrad och handledarstöd. Extratjänsterna kan användas bland annat i välfärdens verksamheter och i delar av ideell sektor. Även taknivån i extratjänsterna höjs för att harmonisera med introduktionsjobben och nystartsjobben. Det nya taket hamnar vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en höjning i förhållande till dagens nivå. Extratjänsterna kommer även i fortsättningen att kunna bidra till jämnare könsfördelning när det gäller vilka som får del av subventionerade anställningar.

Nystartsjobben kvarstår

Nystartsjobben kommer att kvarstå. Nystartsjobben används av många arbetsgivare och bidrar därmed också till att många personer får möjlighet till sysselsättning. Regeringen har sedan tidigare skärpt regelverket för nystartsjobb genom att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor samt genom att införa ett tak för subventionen. Detta för att öka arbetsgivares benägenhet att anställa personer med längre tider i arbetslöshet och nyanlända, minska risken för missbruk och skapa ordning och reda.

Harmonisering av tak vid 20 000 kronor i månaden

Det är angeläget att förstärka stöden för personer med en svagare förankring på arbetsmarknaden. Enhetliga tak i de olika stödformerna bedöms bidra till en mer ändamålsenlig användning av stöden och en påtaglig förstärkning för personer som står relativt sett längst från arbetsmarknaden. Regeringen avser att sänka taket för nystartsjobben till 20 000 kronor per månad för att harmonisera nystartsjobben med introduktionsjobb och extratjänster.

Även taken i lönebidragen och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare harmoniseras med dessa stöd. Taknivån i lönebidragen höjs stegvis för att uppgå till 20 000 kronor per månad år 2020.

När reformen genomförs

Introduktionsjobben planeras att införas under våren 2018, men redan hösten 2017 genomförs ändrade tak- och subventionsnivåer i de befintliga stöden. Lönebidrag höjs stegvis från dagens 17 100 till 18 300 kronor hösten 2017, 19 100 kronor år 2019 och till 20 000 kronor år 2020.

500 miljoner kronor till kommuner och landsting

För att ytterligare uppmuntra kommunerna att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända avser regeringen att föreslå att ett särskilt kommunstöd på 500 miljoner avsätts i höstbudgeten för att stötta kommuner och landsting som tar ett stort ansvar och anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De extra kommunpengarna kan användas fritt och kommer att kunna gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om satsningar på förbättrade arbetsvillkor.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.