Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Kalmar

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under hösten verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Några av dessa prioriterade frågor är mediepolitiken och hot och hat mot journalister. Med anledning av detta besökte ministern Kalmar den 8 och 9 september - till det fria ordets försvar.

Den 8 och 9 september reste kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Kalmar för att bland annat besöka Medieinstitutet Fojo och tidningskoncernen Gota Media. På agendan stod mediepolitiken och hot och hat mot journalister med utgångspunkt utifrån regeringens handlingsplan Till det fria ordets försvar Åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Handlingsplanen inleder ett mer systematiskt arbete för att värna det offentliga samtalet och innehåller riktade åtgärder mot journalister, förtroendevalda och konstnärer, men även ett stärkt grundläggande stöd som är tillgängligt för alla. Viktigt i arbetet är ett stärkt rättsväsende och att säkerställa att det finns kunskap om hur omfattande problemen är. Journalister är på grund av sin arbetssituation många gånger särskilt utsatta för hot och hat. Var tredje journalist har utsatts för hot det senaste året enligt en undersökning från Göteborgs universitet från 2016. 

-  Risken att utsättas för hat och hot har ökat i takt med att vårt samhälle polariseras. Därför stärker regeringen nu de förebyggande insatserna, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid sitt besök i Kalmar.

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet fortbildar journalister
Inom ramen för handlingsplanen Till det fria ordets försvar har Medieinstitutet Fojo fått i uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och ge råd och stöd anpassade för målgruppen.

Till det fria ordets försvar

Den 13 juli tog regeringen beslut om handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. Handlingsplanen ska genom ökad kunskap och riktade åtgärder stärka det förebyggande arbetet och bidra till att minska utsatthet för hot och hat mot centrala aktörer som är särskilda utsatta i det offentliga samtalet genom att:
- se till att de som utsätts får stöd,
- sprida kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätt, och
- stärka rättsväsendets arbete.

Regeringens mediepolitik

På medieområdet ligger statens roll bl.a. i att skapa förutsättningar för god journalistik över hela landet. Detta gör regeringen bl.a. med presstödet och utvecklingsstödet. För närvarande utformas ett nytt mediestöd utifrån medieutredningens förslag som presenterades hösten 2016 och de remissynpunkter som lämnats. Andra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar och undanröja hinder såsom att reklamskatten avskaffas och att regeringen så snart det är möjligt avser att sänka momsen för e-publikationer. Även villkoren för public service i det nya medielandskapet är en central mediepolitisk fråga. En parlamentarisk utredning, bestående av alla riksdagspartier, ska under innevarande år presentera förslag på en ny finansieringsmodell i syfte att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för ett starkt public service. Kommittéen har också fått ett tilläggsdirektiv om att utreda de framtida villkoren för public service.

Följ Kulturdepartementets nyheter