Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Kulturmiljövården stärks med 25 miljoner kronor

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att bidraget till kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor per år från och med 2018. Satsningen innebär att regeringen stärker förutsättningarna för att kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna ändamål. Exempel på det är bildande av kulturreservat och tillgängliggörande av kulturmiljöer

Kulturmiljöbidraget stärker förutsättningarna för att kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas och stärker därigenom ett hållbart samhällsbygge i såväl i städer som på landsbygden. Fördelningen av bidraget beslutas av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och får bland annat användas till direkta vårdåtgärder av fysiska kulturmiljöer, till kunskapsunderlag och projekt som bidrar till att öka tillgänglighet och delaktigheten i kulturmiljöer.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet