Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Lärarsatsningar i budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation med ett starkt utbildningssystem som möjliggör ett livslångt lärande. Under det gångna året har internationella kunskapsmätningar visat att elevers kunskaper i den svenska skolan har förbättrats, men fortfarande finns mer att göra. Lärarna är nyckeln till att höja kunskapsresultaten i skolan. I skolan läggs grunden för barns och ungas utveckling, och lärarna är nyckeln till att höja kunskapsresultaten i skolan. Regeringens investering i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet kan exempelvis gå till fler lärare och mindre klasser, vilket påverkar lärares arbetssituation och förutsättningarna för mötet mellan lärare och elev. Därutöver föreslår regeringen en rad särskilda åtgärder för att klara den framtida lärarförsörjningen. Totalt föreslår regeringen därför satsningar på cirka 149 miljoner kronor 2018, cirka 235 miljoner kronor 2019 och cirka 189 miljoner kronor 2020 på investeringar för fler och bättre lärare. Fler ska vilja bli lärare och fler ska vilja stanna kvar i yrket. Nedan presenteras nya satsningar i 2018 års budgetproposition.

Förskollärar- och lärarutbildningar

  • En stor utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningarna genomförs nu, med cirka 10 000 nya utbildningsplatser till 2021.
  • Regeringen avsätter medel för projekt som skapar fler vägar in i yrkena. Det handlar till exempel om att överväga fler kompletterande utbildningar, utbildning i modulform för att öka kompetensen bland obehöriga lärare och gemensamma former för validering. Det måste finnas flexibla och smarta vägar in i läraryrket för personer med en annan studie- och arbetslivsbakgrund.
  • Tydlig information är viktig för att potentiella sökande till lärarutbildningen ska hitta sin väg till yrket. Regeringen satsar därför på bättre information om olika vägar in i läraryrket. Skolverket och Universitets- och högskolerådet tillförs åtta miljoner för att bedriva fler riktade informations- och kampanjinsatser om vägar till lärar- och förskolläraryrkena.
  • Regeringen satsar på fler relevanta sommarkurser. Det kan till exempel handla om kurser inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare eller andra kurser som snabbar på lärarutbildningen.

Fortbildning och andra insatser

  • Det är viktigt att lärare och förskollärare får avlastning och kan ägna sig åt undervisning. Mer stödpersonal i skola och förskola gör det möjligt för lärare, förskollärare och annan personal att få mer tid till det pedagogiska mötet med barn och elever. Regeringen satsar därför fyra miljoner kronor för 2018 och ger Skolverket i uppdrag att informera om möjligheterna att anställa personal inom skolans område genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder. För samma ändamål avsätts två miljoner 2019 och två miljoner 2020.
  • För 2018 omprioriteras totalt upp till 90 miljoner för förstärkning av VAL – vidareutbildning av lärare – och andra särskilda kompletterande pedagogiska utbildningar, till exempel Teach for Sweden.
  • För att förlänga Lärarlyftet II, en fortbildningsinsats för att fler ska bli legitimerade och behöriga för den undervisning de ska bedriva, omfördelar regeringen 90 miljoner kronor för 2019 av tidigare avsatta medel för lärarfortbildning. Detta i väntan på att formen för behörighetsgivande fortbildning utreds.
  • Regeringen förlänger satsningen på fortbildningsinsatser för rektorer och förskolechefer så att rektorerna och förskolecheferna får förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Även biträdande rektorer kan ta del av satsningen. Regeringen anser även att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet ska benämnas rektor.
  • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra systematiska insatser för att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Regeringen föreslår att detta uppdrag utvidgas till att även omfatta vuxenutbildningen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.