Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Nivån på filmanslaget upprätthålls

Publicerad

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner kronor per år från och med 2020. Därmed upprätthålls nivån på filmanslaget efter 2019, då den särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter avslutas.

Satsningen ger filmbranschen besked om långsiktiga ekonomiska förutsättningar, vilket lägger grunden för en gynnsam utveckling för svensk film.

Den särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter tar slut 2019 och utvärdering av den får visa vilka behov som finns. Medlen ska fördelas utifrån de mål som riksdagen antagit för filmpolitiken. Ett av målen är att "Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet." Stödsystemet i detalj kommer att utformas av Filminstitutet, efter samråd med branschen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet

De filmpolitiska målen

• Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
• Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
• Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
• Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
• Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
• Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
• Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.