Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Publicerad Uppdaterad

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap – MynAK. Myndigheten ska vara ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

I september 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att inrätta Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten startade sitt arbete den 1 juni 2018. Arbetsmarknadens parter – både fackförbund och arbetsgivarorganisationer – har länge påpekat behovet av en sådan organisation och har förordat att en ny myndighet skapas för ändamålet.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöverket har tidigare haft en begränsad uppgift som nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Uppgiften att vara nationell kunskapsfunktion är en del av den nya myndighetens ordinarie verksamhet och drivs vidare i permanent form.

Den 19 april 2018 beslutade regeringen om generaldirektör, förordning med instruktion och regleringsbrev för myndigheten. Nader Ahmadi blir MynAK:s första generaldirektör.

Den nya myndigheten kommer att byggas upp successivt. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens anslag omfatta omkring 35 miljoner kronor per år.

Den nya myndighetens verksamhet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska vara regeringens kunskapscentrum för arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att inom sitt ansvarsområde:

  • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt,
  • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, och
  • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Myndigheten har även till uppgift att:

  • följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt, och
  • följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

Förordning med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap (pdf)

Myndighetens generaldirektör

Regeringen har utsett Nader Ahmadi till generaldirektör och myndighetschef för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Han kommer närmast från en befattning som prorektor vid Högskolan i Gävle. Nader Ahmadi är den nyinrättade myndighetens förste generaldirektör då han tillträdde den 1 juni 2018.

Tidigare har Nader bland annat varit chef för Akademin för Hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle. Han är professor i sociologi och har bred erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete och har haft uppdrag för Regeringskansliet, Sida, Unicef och Världsbanken.

Pressmeddelande: Nader Ahmadi ny generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Webb-tv: Pressträff om generaldirektör och uppdrag för den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Uppdrag till myndigheten i regleringsbrev 2018

Det finns behov av både lättillgängliga kunskapsöversikter och fördjupad kunskap om hur ett arbetsliv i förändring kan påverka arbetsmiljön och förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten har därför i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv. Myndigheten ska också identifiera kunskapsluckor. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019.

I regleringsbrevet har myndigheten även i uppdrag att analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2019.

Myndighetens placering i Gävle

Att stärka den statliga närvaron och att sprida statliga myndigheter i hela landet är en viktig prioritering för regeringen. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de största städerna. Därför har Myndigheten för arbetsmiljökunskap placerats i Gävle.

Vid valet av placeringsort har regeringen sett det som en tillgång för den nya myndigheten att ha närhet till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där. Gävle kommun har ett stort upptagningsområde för kompetensförsörjning. Sammantaget bedöms den nya myndigheten ha goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Regeringens bedömning är att den nya myndigheten kommer skapa omkring 20 nya arbetstillfällen i Gävle.

En särskild utredare har haft i uppdrag att inrätta myndigheten

Inför att myndigheten startade sin verksamhet den 1 juni 2018 har en organisationskommitté arbetat med att inrätta myndigheten. Organisationskommittén leddes av en särskild utredare Ewa Ställdal. Hon var närmast generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 2014-2016.

Organisationskommittén har slutredovisat sitt uppdrag. Bland annat överlämnades ett betänkande innehållande ett förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).

Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, dir. 2017:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, dir. 2018:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, dir. 2018:30

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, SOU 2018:45

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.