Ökad tydlighet om politisk information i skolan

Skolan lägger grunden för att skapa aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle. I det ingår att elever genom utbildningen ska få kunskap om olika politiska partier. Samtidigt ska skolan utgöra en trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Dagens lagstiftning om politiska partiers medverkan i utbildningen har upplevts som otydlig. Därför har regeringen beslutat om en remiss till Lagrådet som tydliggör vad som ska gälla för politiska partiers medverkan i utbildningen i skolan.

I våras presenterade regeringen en satsning på skolval. Bland annat därför är det angeläget att förtydliga vad som gäller eftersom den nuvarande lagstiftningen kring politiska partiers medverkan i utbildningen har upplevts som otydlig. Det har lett till olika tolkningar av hur politiska partier ska bjudas in i relation till skolans demokratiuppdrag.

Skolan är ingen allmän plats, utan elevers och lärares arbetsmiljö måste sättas i första rummet. Utgångspunkten är därför att partierna ska bjudas in på skolans villkor. Lagrådsremissen innehåller ett förslag om att införa en ny paragraf i skollagen som klargör vad som ska gälla när politiska partier bjuds in till skolan.

- Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag och det är bra om politiska partier kan bjudas in till skolan. Förslaget är ett viktigt förtydligande för att rektorer inte ska vara rädda för att göra fel när politiska partier bjuds in till skolan, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Det nya förslaget innebär att rektor ska kunna begränsa inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller Europaparlamentet. Rektor kan även göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder.

Om ett urval av politiska partier har bjuditis in till en skola så behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka ges en sådan möjlighet. Rektor får dock besluta att eleverna, som ett led i utbildningen, ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av politisk information från andra partier.

Kravet på objektivitet är reglerat i grundlagen och innebär att skolor inte får utesluta ett parti enbart på grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska eller inte delar skolans värdegrund. Samtidigt betonas i lagrådsremissen att skolan har ett ansvar att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter.

Med detta lagförslag säkerställer regeringen både att rektorer är trygga i sina beslut när politiska partier bjuds in till skolan, och att en eventuell begränsning av inbjudan görs på objektiva grunder.

Regeringen föreslår att bestämmelserna ska börja tillämpas under våren 2018, och avsikten är att Skolverket samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska få i uppdrag att tillhandahålla stödmaterial till skolorna om hur bestämmelserna ska tillämpas.