Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ökade anslag för att stärka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Publicerad

För att öka utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden satsar regeringen i höstbudgeten 15 miljoner kronor per år 2018-2020 på att öka anslagen till kommuner för insatser för föräldralediga. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) får ytterligare 40 miljoner kronor för att främja kommunernas arbete med nyanländas etablering. I det arbetet är det angeläget att utrikes födda kvinnor beaktas.

Närmare en fjärdedel av de utrikes födda kvinnorna i åldrarna 20–64 år står idag utanför arbetskraften. Att fler kommer i arbete, och därmed får möjlighet till egen försörjning, är en avgörande faktor för en lyckad etablering i arbets- och samhällslivet och för ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor, så beräknas BNP-nivån bli 1,5 procent högre, arbetslösheten 1 procentenhet lägre, och de offentliga finanserna skulle stärkas med cirka 37 miljarder kronor.

Insatser för föräldralediga

Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet. För att särskilt stärka kvinnors möjlighet till snabb etablering är det därför angeläget att förbättra förutsättningarna för och därmed tillgången till kommunala insatser även under föräldraledighet. Det kan till exempel handla om språkinsatser i anslutning till öppen förskola.

I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga satsar regeringen därför i budgetpropositionen för 2018 på att förstärka befintliga medel om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar under 2018–2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande. Länsstyrelserna fördelar medlen efter ansökan från kommunerna.

Ökade främjandemedel till Dua

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har i uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan i syfte att få unga och nyanlända i arbete. I arbetet är det angeläget att kvinnor och män ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Dua fördelar statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser.

Regeringen tilldelar i budgetpropositionen för 2018 ytterligare 40 miljoner kronor till Dua, vilket bland annat syftar till att öka sysselsättningen bland fler utrikes födda kvinnor.

Genom ytterligare främjandemedel förstärks samverkan och därmed genomslaget av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanländas etablering, där utrikes födda kvinnor är en angelägen grupp.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.