Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd i budgetpropositionen 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslagen inom Socialdepartementets ansvarsområden.

Pressmeddelande: Välfärdssatsningar i höstbudgeten

Barnets rättigheter

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Högnivåmöte om att eliminera våld mot barn

I februari 2018 kommer Sverige att vara värd för Solutions Summit, ett högnivåmöte för regeringar, internationella organisationer och övriga aktörer som arbetar för att eliminera alla former av våld mot flickor och pojkar. Mötet är en del av det Globala partnerskapet, som Sverige ingår i, och som startats på initiativ från UNICEF och WHO.

Funktionshinder

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Höjd schablonersättning för assistansersättning

Regeringen avser räkna upp schablonbeloppet för assistansersättning med 1,5 procent. Det är en högre uppräkning än det var för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent.

Förbättrad tolktjänst i arbetslivet

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet avser regeringen anslå 15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Jämställdhet

Ta del av samtliga satsningar inom jämställdhetsområdet här:
Reformer inom jämställdhetsområdet i budgetpropositionen 2018. 

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.

Artikel: Regeringen gör flerårig satsning mot hedersrelaterad våld och förtryck

Anslag till nya Jämställdhetsmyndigheten

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1 januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner kronor.

Socialförsäkringar

Ta del av samtliga satsningar inom socialförsäkringsområdet här:  Reformer inom Socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet från och med den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Förbättringar för personer med aktivitets- och sjukersättning

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning.

Pressmeddelande: Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Förslaget syftar till att sjukskrivna inte ska behöva få sin ersättning indragen retroaktivt.

Förslaget innebär att:
• Ett ärende om sjukpenning ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet samt fått tillfälle att yttra sig över det.
• SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut.
• Sjukpenning ska lämnas till dess slutligt beslut har fattats av Försäkringskassan om sjukpenning har betalats tidigare.

Förslag om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt förslag om åtgärder för att stimulera och säkerställa att en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och tidiga insatser för anpassning och rehabilitering på arbetsplatserna sker. Syftet är att stärka individens möjlighet till rehabilitering.

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom:

Höjt bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet förbättras från och med 1 januari 2018. Regeringen satsar 655 miljoner kronor årligen och 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor.

Pressmeddelande: Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer

Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer och barn:

Höjt barnbidrag

Regeringen föreslår att barnbidrag och förlängt barnbidrag ska höjas med 200 kronor per månad och barn från 1 mars 2018.

Pressmeddelande: Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd

Regeringen vill höja underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Satsningen kommer i två delar och ska nå både tonåringar över 15 år och barn mellan 11 och 14 år.

Pressmeddelande: Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

Sjukvård

Ta del av samtliga satsningar inom sjukvårdsområdet här:
Reformer inom sjukvårdsområdet budgetpropositionen 2018

Förslagen nedan finns presenterat i utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Patientmiljard - skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt

Regeringen vill stödja införandet av en skärpt vårdgaranti inom primärvården och därmed förbättra tillgängligheten för patienterna. En miljard tillförs årligen 2018-2021. Den så kallade patientmiljarden ska också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Det är särskilt viktigt för patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter.

Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal

Regeringen satsar på att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. När personal får mer tid för vård och omvårdnad av patienterna stärks patientsäkerheten. Under 2018–2021 tillförs två miljarder kronor årligen för detta ändamål.

Stärkt förlossningsvård

För att möta problem och brister i förlossningsvården föreslår regeringen att den nuvarande satsningen utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022.

Pressmeddelande: En miljard per år till förlossningsvården

Höjt allmänt tandvårdsbidrag

Regeringen avser att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 23-29 år, från 150 till 300 kronor för gruppen 30-64 år och från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 65 år eller äldre.

Pressmeddelande: Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

För att ingen kvinna ska behöva avstå gynekologisk cellprovtagning av ekonomiska skäl genomför regeringen en satsning på avgiftsfri livmoderhalscancerscreening.

Pressmeddelande: Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Förbättrad psykisk hälsa

Regeringen gör bedömningen att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen förstärker därför arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 och avser att stärka arbetet med 1 150 miljoner kronor per år 2019 och 2020.

Förstärkt barnhälsovård

Regeringen vill öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år 2018–2020. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden. Dessutom avser regeringen fatta beslut om att utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Social omsorg

Ta del av samtliga satsningar inom social omsorg:
Reformer inom social omsorg i budgetpropositionen 2018

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Avgiftsfria lovaktiviteter och simskola

Regeringen satsar på kostnadsfria sommarlovsaktiviteteter och kostnadsfria aktiviteter under skollov. För åren 2018 till 2020 avser regeringen anslå 250 miljoner kronor om året så att kommunerna ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skollov.

Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Stöd till äldre med stora vård- och omsorgsbehov

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många aktörer. Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen samordnas. Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under åren 2018 till 2020.

Förebyggande av fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det förebyggande arbetet.

Stärkt bemanning i sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020 avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka förvaltningsanslaget med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Statlig satsning mot akut hemlöshet

Från 2018 till 2021 stödjer regeringen kommunerna med 25 miljoner kronor om året för deras arbete mot akut hemlöshet.

Habiliteringsersättning

Regeringen avser från 2018 lämna ett bidrag till kommunerna på 350 miljoner kronor för deras arbete med så kallad Habiliteringsersättning.

Pressmeddelande: Höjd habiliteringssatsning för personer i daglig verksamhet

 

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.