Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Publicerad

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Foto: Maskot / Folio

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. De personer som utsätts för diskriminering ska få sina rättigheterna tillvaratagna och det ska finnas ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering i hela landet.

Diskrimineringslagen har på senare år förstärkts. Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet och att lönekartläggningar för jämställda löner ska genomföras årligen. Därutöver har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag till ett utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Förslaget innebär att nuvarande undantag för företag med färre än tio anställda inom området varor och tjänster tas bort.

DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Det är ett brett uppdrag och berör många olika områden. DO:s arbete med att utreda ärenden, bedriva generell tillsyn inom områden med förändringsbehov och arbetet med tillsyn över arbetsgivares och utbildningsanordnares förebyggande arbete är viktigt och föreslås därför att stärkas.

Lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer finns över hela Sverige. De arbetar med att erbjuda juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering samt med att utbilda och bilda opinion i diskrimineringsfrågor i lokala och regionala sammanhang. Byråerna är en del av civilsamhället och har en annan roll än vad en myndighet som DO har.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet