Regeringen satsar 35 miljoner kronor till det fria ordets försvar

Regeringen beslutade den 13 juli om handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen tar regeringen ett samlat grepp och inleder ett mer systematiskt arbete för att minska utsattheten för hot och hat i det offentliga samtalet. Totalt satsar regeringen 35 miljoner kronor under 2017-2020 på arbetet.

Medlen är fördelade så att 5 miljoner kronor tilldelas årligen 2017–2020. I budgetpropositionen för 2018 stärks arbetet ytterligare med 5 miljoner årligen 2018–2020.

Handlingsplanen syftar till att bidra till att minska utsatthet för hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer, men också ett stärkt grundläggande stöd som ska vara tillgängligt för alla.

Detta ska ske genom att:

  • se till att de som utsätts får stöd,
  • sprida kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätt,
  • stärka rättsväsendets arbete.

Varför är det viktigt att ta fram en handlingsplan mot hot och hat?

Sverige har en långtgående lagstiftning för yttrandefrihet. Men samtidigt är det inte självklart att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten idag på grund av hot och hat. Det är ett demokratiproblem. Vi måste se det faktum att vi tycker olika som en styrka. Samtidigt får anti-demokratiska röster aldrig stå oemotsagda. Självcensur, anpassning och normalisering av hot och hat måste tas på största allvar. Det offentliga samtalet är allas samtal. Därför kraftsamlar regeringen till det fria ordets försvar.

Varför har handlingsplanen riktade åtgärder mot journalister, förtroendevalda och konstnärer?

Regeringen tar särskilt allvarligt på att journalister som granskar makten, förtroendevalda som representerar medborgarna och konstnärer som ifrågasätter och kommenterar samhället – utsätts för hot och hat. När hatet tystar aktörer i det fria ordets tjänst måste vi vara extra vaksamma. Utöver att den enskilda personen drabbas, utgör hot och hat ett angrepp på rollen som journalist, förtroendevald eller konstnär. Ett samtal med hot och hat är – och måste betraktas som - ett hot mot demokratin.

Hur ser det grundläggande stödet ut?

Alla som utsätts för hot och hat i det demokratiska samtalet ska ha tillgång till ett grundläggande stöd. Bland annat har Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial. Materialet ska kunna användas brett – av myndigheter och organisationer som behöver bättre verktyg för att stödja utsatta personer – men också av enskilda personer. Regeringen har även beviljat Brottsofferjouren medel. Brottsofferjourens telefoncentral och de lokala jourerna ska kunna erbjuda bättre stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat.

Regeringen kommer även att stärka möjligheterna för det civila samhället att söka stöd för att förebygga hot och hat mot det demokratiska samtalet.

Se hela handlingsplanens åtgärder:

Artikel: Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer