Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygd och gröna näringar tar plats i budgeten

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår förstärkningar på flera områden som är viktiga för Sveriges landsbygder och gröna näringar i budgetpropositionen för 2018. Hela Sverige-paketet innehåller satsningar för sammanlagt 1,245 miljarder kronor för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, och omfattar en rad områden. Dessutom innehåller satsningen på ett Sverige som håller ihop stöd på 500 miljoner till socioekonomiskt särskilt utsatta kommuner och områden, varav flera finns i glesbygd.

Foto: Hans Strand/Folio.

– Regeringen har lagt om kursen för landsbygden. Vi är långt ifrån att vara i mål men vi har påbörjat resan och kommit en bit på vägen. Bredden i de budgetsatsningar som görs 2018 visar att regeringen menar allvar med att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Satsningarna kommer att göra skillnad för Sveriges landsbygder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I budgeten finns satsningar som direkt handlar om att stärka de gröna näringarna och Sveriges landsbygder.

Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt medel för en höjning av Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor. Ökningen av Norrlandsstödet som idag ligger på 318,67 miljoner kronor, varav 90 procent går till mjölkproducenter, är viktigt för att stärka utvecklingen av jordbruksproduktionen i norra Sverige.

Pressmeddelande: Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner kronor i BP 2018

Kompetenscentrum för växtförädling stärker svensk växtodling

Regeringen har identifierat växtförädling för den svenska och nordiska marknaden som en viktig åtgärd för ökad produktivitet och ökad hållbarhet i jordbruket. Dessutom måste det framtida behovet av bioråvara säkras i Sveriges omställning till bioekonomi. Detta kräver ett ökat offentligt engagemang i förädlingen av växtsorter. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas vid SLU som ska fungera som ett nav för svensk växtförädling.

Pressmeddelande: Nya växtsorter för ett förändrat klimat

Regeringen stärker rennäringen

Rennäringen står inför flera stora utmaningar. Klimatförändringar leder exempelvis till ökade kostnader för stödutfodring. Ett annat område som behöver stärkas är att bättre möjliggöra för näringen att delta i olika processer kring markutnyttjande och samhällsplanering. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2018 att rennäringen stärks med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018.

Pressmeddelande: Regeringen stärker rennäringen

Regeringen ökar stödet till ekologiskt jordbruk

För att möta konsumenternas efterfrågan och öka den svenska produktionen av ekologiska livsmedel satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2018 på att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk. Regeringen har som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Pressmeddelande: Regeringen ökar stödet till ekologiskt jordbruk

Moderniserad köttkontroll för en konkurrenskraftig slakterinäring

Den offentliga kontrollen är nödvändig för att säkerställa att det kött som kommer ut i butikerna och på restaurangerna är säkert att äta. Kostnaderna för kontrollen som är omfattande och resurskrävande, har successivt ökat under de senaste åren, något som bland annat har påverkat slakteriföretagens konkurrenskraft negativt. För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen det som nödvändigt att den offentliga kontrollen effektiviseras och moderniseras.

Regeringen föreslår därför att Livsmedelsverket tillförs 15 miljoner kronor per år 2018-2020 för att utveckla den offentliga kontrollen vid slakterier.

Pressmeddelande: Satsning på moderniserad köttkontroll

Laserskanning ger bättre grunddata om skogen

Regeringen satsar 12 miljoner kronor per år på att utveckla skoglig grunddata med hjälp av laserskanning. Det handlar om att uppdatera, utveckla och distribuera data som bidrar till att stärka skogsbrukets ekonomi, sysselsättning och miljöhänsyn. Laserskanning möjliggör mer exakta analyser för att mäta skogens tillväxt och utifrån detta göra analyser, prognoser och målsättningar om hur stor produktionen kan bli i Sverige och var i landet den uppstår.

Data från laserskanning innebär att skogbruket kan göra bättre planering för skogskötseln, effektivare transporter i skogen och på det lågtrafikerade vägnätet. Det innebär också möjlighet till en detaljerad kartläggning av grön infrastruktur, minskande körskador på skogmark, färre skador på kultur- och fornminnen samt att vi på ett bättre sätt kan förebygga ras och skred i känsliga områden. Med laserskanning av skogmarken kommer vi få en mer digital landsbygdsutveckling och ett förbättrat kunskapsunderlag för hållbart skogsbruk.

Hela landet kommer omfattas av skanningen. Ambitionen är att det ska vara en samfinansiering mellan stat, skogsföretag och andra företag. Informationen kommer göras tillgängligt fritt och öppet via Skogsstyrelsen och Lantmäteriet. Effekterna är betydande och kostnaden är, tack vare ny teknik, marginell jämfört med den tidigare översiktliga inventeringen (ÖSI) som genomfördes under 80- och 90-talen och som i huvudsak legat till grund för den skogliga planeringen fram tills nu.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Hela Sverige-satsningen

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar som alla ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
• Service och goda levnadsvillkor i hela landet, 347 miljoner kronor
• Gröna jobb i hela landet 253 miljoner kronor
• Företagande och utbildning i hela landet, 410 miljoner kronor
• Infrastruktur för bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet, 235 miljoner kronor

Långsiktig satsning för ett Sverige som håller ihop

Regeringen kommer att genomföra en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Totalt satsar regeringen därför 500 miljoner i budgetpropositionen för 2018 dessa kommuner och områden.