Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

Publicerad

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1 miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och 2019.

Bland annat avser regeringen att genomföra skolval, ge stöd till organisationer inom det civila samhället och medel till de politiska partierna för informationsinsatser.

Totalt handlar det om 85,1 miljoner kronor under 2018–2019 för valdeltagarinsatser. För de allmänna valen 2018 avsätts 50,3 miljoner koronor och för Europaparlamentsvalet 2019 avsätts 34,8 miljoner kronor.

Insatserna inriktas främst mot befolkningsgrupper som i mindre utsträckning röstar än övriga röstberättigade, samt mot socioekonomiskt svaga områden där valdeltagande är lågt. Detta för att stimulera ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

Bakgrund:

I riksdagsvalet 2014 var det endast 48 procent som röstade i det valdistrikt med lägst valdeltagande. I det valdistrikt som hade högst deltagande röstade 95 procent av de röstberättigade.

Det finns ett visst samband mellan valdistriktens valdeltagande och hur de är befolkningsmässigt sammansatta. Valdistrikt med lägre deltagande kännetecknas av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och en hög andel utrikes födda bland de röstberättigade.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet