Stora och små företag behöver och kompletterar varandra

– Nästa stora innovation kommer sannolikt från ett litet företag, men stora etablerade företag har ofta kompletterande resurser och kompetenser som krävs för att skala upp innovationen. I dagens globala samhälle kan det dessutom gå ganska fort om det är en riktigt bra idé. Det säger Martin Andersson, som är ekonomiforskare och professor i Industriell Ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

Foto: Lucky Look

Svensk industri har historiskt spelat en viktig roll för Sverige och har även i dag kvar den positionen. Allt tyder på att svenska industrin fortsätter att vara viktig.

– De stora företagen inom svensk industri är ankarföretagen i kunskapsekonomin. Det är de som står för huvuddelen av industrins forskning och utveckling, men många industriföretag behöver energin och nytänkandet som mindre företag kan stå för, säger Martin Andersson.

Både stora och små företag är väsentliga för näringslivets utveckling och industriell dynamik. De anställda på det lilla företaget ser nya saker, identifiera problem och testa olika lösningar. Medarbetare på det stora företaget kan jobba i industriell kontext, vet hur det är att sälja på en global marknad och har ofta kunskaper om hur man kan skala upp och industrialisera en idé eller produkt.

– Ekonomin behöver experimenterande för att utvecklas och entreprenörskapets övergripande funktion är att se till att det experimenteras med kunskap, teknik och affärsmodeller . Små och stora företag har ofta kompletterande roller i denna dynamik. Staten kan spela en roll genom att underlätta samspelet mellan små och stora företag, och stimulera stora kunskaps- och tekniktunga projekt med hög osäkerhet men med stor potential, säger Martin Andersson.

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material