Innehållet publicerades under perioden

-

Strategi för flexiblare elsystem och fler smarta elnät-företag

Publicerad

Forum för smarta elnät har lanserat en strategi för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Vid lanseringen den 14 september talade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som är ordförande för forumets styrgrupp.

 • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan talar inför publiken vid lanseringen.

  Vid lanseringen av strategin gav samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan regeringens syn på vikten av smarta elnät.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Catarina Nauclér och Svate Axelsson samtalar på scenen vid lanseringen

  Catarina Nauclér, ordförande i arbetsgruppen för strategin för smarta elnät samt forsknings- och utvecklingschef på Fortum tillsammans med lanseringens moderator Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med medarbetarna på Kansliet för smarta elnät

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med kansliet för Forum för smarta elnät: Albin Carlén, Stina Gerhardt, Petter Löfgren, Marielle Lahti och kanslichefen Maria Sandqvist.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Målet är att strategin ska bidra till ett mer flexibelt elsystem bland annat genom att förenkla för svenska företag att utveckla tjänster och produkter för smarta elnät. Regeringen ser strategin som ett viktigt inspel till de tidigare utredningar som har gjorts på området för smarta elnät och som regeringen avser att ta ställning till.

– Ett flexibelt elsystem är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och säkert energisystem är. För att åstadkomma det vill vi skapa goda förutsättningar för aktiva kunder, nya aktörer och för befintliga aktörer att bidra. Den strategi som Forum för smarta elnät har tagit fram är ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Strategin identifierar fyra områden som är förutsättningar för utvecklingen av tjänster och produkter inom smarta elnät och områden som behöver utvecklas för att nå en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät:

 • Ge förutsättningar för nya affärsmodeller och flexibla tjänster
 • Utveckla marknaden för systemtjänster
 • Åtgärder inom IT-säkerhet och integritet
 • Information och kunskapshöjande åtgärder

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från näringslivet och berörda myndigheter. Tillsammans med aktörer i branschen har gruppen gått igenom hinder, möjligheter och drivkrafter på den svenska energimarknaden. Arbetet har mynnat ut i 20 rekommenderade aktiviteter.

Vad är smarta elnät?

Smarta elnät ger användare av näten, producenter och elanvändare nya möjligheter att aktivt bidra till ett hållbart energisystem som använder energin smartare.

Forum för smarta elnät

För att främja tillväxten av smarta elnät i Sverige och världen tillsatte regeringen 2015 ett Forum för smarta elnät inom Miljö- och energidepartementet. Forumet är en mötesplats och en samlande kraft för ett intelligentare energisamhälle. Forumets fokus är att skapa en mötesplats för dialog om smarta elnäts möjligheter och att ta fram en nationell strategi för att att främja smarta elnät som en tillväxtbransch på en global marknad. Sedan den 1 augusti 2017 är samordnings-och energiminister Ibrahim Baylan ordförande i forumet.