Tydlig miljöprofil i budgeten för år 2018

Publicerad

Den sammantagna satsningen inom miljö och klimat för år 2018 är 5 miljarder kronor, fördelat på flera olika utgiftsområden. Miljöminister Karolina Skog är stolt över att Sverige återigen har lagt fram en budget med tydlig miljöprofil.

– Satsningarna i budgetpropositionen för år 2018 innebär att vi under den här mandatperioden fördubblat stödet till utgiftsområde 20, miljö och klimat. Den här regeringen menar allvar med att miljö och klimat är högt prioriterade frågor, säger miljöminister Karolina Skog.

Levande städer och transporter

Regeringen vill inrätta ett nytt stöd för grönska i städer. Stödet ska ge fler åtgärder för grönare städer, stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer. Genom stödet, som främst riktar sig till kommuner, vill regeringen stärka förutsättningarna för att städerna ska utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts. Stödet omfattar 100 miljoner kronor år 2018, 500 miljoner kronor år 2019 och 550 miljoner kronor år 2020.

För att förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt avsätter regeringen 350 miljoner kronor per år 2018-2020 till en elfordonpremie för köp av elcykel eller elmoped. På så sätt kommer stora grupper av tänkbara cykelpendlare att kunna få tillgång till eldrivna fordon och ha lättare att välja bort bilresor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017.

Regeringen föreslår att ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling inrättas med Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som administrativ värd. En ökad och säker cykling kan minska resandets miljöpåverkan och förbättra framkomligheten i tätorter. Det kan också bidra till en bättre folkhälsa.

Barn ska kunna andas ren luft. Regeringen avser ge kommuner möjlighet att minska utsläppen från transporter genom bestämmelser om miljözoner för lätta fordon. Regeringen stärker därför Transportstyrelsens anslag med 5 miljoner kronor för år 2018 för regelefterlevnad.

Klimatanpassning och skredsäkring

Vi ser redan de förödande effekterna av ett förändrat klimat över hela världen. Det är nödvändigt att anpassa samhället tidigt till de ändrade förutsättningarna. Regeringen ska därför ta fram en nationell strategi för klimatanpassning under 2018.

Regeringen gör en särskild satsning på klimatanpassningsanslaget för statlig delfinansiering av åtgärder för skredsäkring längs Göta älv och bildar en delegation för Göta älv vid Statens geotekniska institut. Området är ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för ett förändrat klimat. Ökningen av anslaget för klimatanpassning är totalt 97 miljoner kronor år 2018 och 182 miljoner kronor för åren 2019 och 2020.

Gröna jobb

Den gröna omställningen innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företagsmöjligheter runt om i Sverige, inte minst inom de gröna näringarna. Regeringen satsar år 2018 253 miljoner kronor på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU.

Hållbar konsumtion och produktion

För att möta kundernas efterfrågan och öka den svenska produktionen av ekologiska livsmedel ökar regeringen stödet till omställningen till ekologiskt jordbruk. Satsningen omfattar 25 miljoner kronor år 2018, 50 miljoner kronor år 2019 och 100 miljoner kronor år 2020. Regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk år 2030.

Regeringen tillsätter en delegation för cirkulär ekonomi för att stimulera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Som stöd till delegationen avsätter regeringen 5 miljoner kronor per år från 2018.

Regeringen föreslår en satsning om 15 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020 på hållbara textilier. Genom denna satsning vill regeringen stödja utvecklingen av hållbara affärsmodeller och öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier samt en ökad återanvändning.

Rent hav

Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Pressmeddelande: Stor satsning på rent hav

Nyckelbiotoper

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

Pressmeddelande: Regeringen satsar för att bevara skyddsvärda skogar

Bonus till bilar med låga utsläpp

För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta, föreslår regeringen att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr. Nya fordon med höga utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar