Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ungas sociala inkludering i utsatta områden – tema för det Ungdomspolitiska rådet

Publicerad

Den 18 september träffade ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke det Ungdomspolitiska rådet. Temat för mötet var ungas sociala inkludering i utsatta områden.

  • Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet

    Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet den 18 september.

    Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

  • Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet

    Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet den 18 september.

    Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Rådet samlar företrädare för olika ungdomsorganisationer och är ett forum för dialog mellan regeringen och det unga civilsamhället. Även representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Det är ett av de cirka 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som Regeringskansliet har. Ungdomspolitiska rådet representerar en mångfald av organisationer så som solidaritetsorganisationer, religiösa organisationer, politiska organisationer och organisationer för unga med funktionsnedsättning. Rådet träffas 2-4 gånger per år.

En viktig del av ungdomspolitiken är regeringens dialog med ungdomar. Syftet med rådet är att regeringen ska få bidrag till sin omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området och förankra förslag inom ungdomspolitiken med representanter för politikens målgrupp.

Vid rådsmötet fick organisationerna möjlighet att presentera sitt arbete med ungas sociala inkludering i utsatta områden för statsråden. Därefter diskuterade deltagarna hur den sociala inkluderingen kan öka i det unga civilsamhället och vad regeringen kan göra för att stödja organisationernas arbete med att öka ungas sociala inkludering i utsatta områden. Vikten av att skapa möten mellan unga med olika bakgrund betonades och regeringen uppmanades av rådsmedlemmarna att ge det unga civilsamhället förutsättningar att fortsätta sitt arbete på området. Anna Ekström och Alice Bah Kuhnke tackade för presentationerna och inspelen. De underströk civilsamhällets viktiga roll i demokratin och uppmanade rådsdeltagarna att manifestera sina kunskaper och resurser och inse kraften i att gå samman och göra saker ihop.

Mötet avslutades med att Anna Ekström underströk vikten av det arbete som görs i det unga civilsamhället och betydelsen av en nära dialog med ungdomsorganisationerna.

- Det unga civilsamhället spelar en viktig roll för att hålla ihop samhället. Det är centralt att det finns goda möjligheter att engagera sig i alla delar av Sverige, oavsett om det är i storstädernas ytterområden eller på landsbygden, säger Anna Ekström.