Dagordning med stor variation på Ekofins oktobermöte

En bred dagordning möter ekonomi- och finansministrarna när de träffas 10 oktober. De kommer att fatta beslut om EU:s gemensamma position i G20 och IMF liksom om internationell klimatfinansiering. Genomförandet av den europeiska planeringsterminen är också uppe för diskussion liksom skattereformer till följd av den digitala ekonomins utveckling.

Magdalena Andersson
Klimatfinansiering, skattefrågor, EU-ländernas gemensamma positioner på kommande möten i G20 och IMF och den europeiska planeringsterminen kommer att behandlas på Ekofin-mötet i oktober. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige. Bilden är tagen vid en träff med journalister efter ett tidgare Ekofinmöte. Foto: EU-representationen

Inför klimatkonferensen COP 23

Ekofin ska anta rådsslutsatser om internationell klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP 23 i Bonn i november 2017.

Rådsslutsatser från Ekofin 10 oktober och EU:s miljöråd 13 oktober utgör tillsammans EU:s gemensamma position för COP 23-mötet. Slutsatserna beskriver dels EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, dels EU:s arbete med genomförandet av Parisavtalet mer specifikt.

Regeringen står bakom rådsslutsatserna.

Förberedelser inför G20 och IMF

Ekofinrådet ska förbereda G20-mötet och IMF:s årsmöten som äger rum 12-13 respektive 13-15 oktober i Washington.

Rådet ska anta EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet. De fokuserar på åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och en global ekonomi präglad av öppenhet och samverkan.

Rådet ska också besluta om EU:s gemensamma uttalande vid IMF:s årsmöte. Uttalandet handlar om åtgärder för att stärka EU:s bidrag till den globala ekonomin och om IMF:s roll i det globala finansiella skyddsnätet.

Regeringen är positiv till föreslagna positioner och särskilt till att betydelsen av att motverka protektionism och stärka det globala ekonomiska samarbetet lyfts fram.

Europeiska planeringsterminen 2017

Rådet ska diskutera genomförandet och erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2017. EU-kommissionen arbetar med att effektivisera och förenkla terminen. Bland annat har de landsspecifika rekommendationerna blivit färre över tid och en flerårig utvärdering av genomförandet av rekommendationerna har införts.

Regeringen välkomnar diskussionen. Regeringen anser att terminens ökade fokus på horisontella problem och de största utmaningarna är positiva förändringar. Det är också prioriterat från regeringens sida att den europeiska terminen fokuserar på att reformer som stärker EU:s långsiktiga tillväxt. 

Digital beskattning

Det estniska ordförandeskapet kommer att informera om det digitala toppmötet i Tallinn 29 september. Därtill kommer EU-kommissionen att presentera meddelandet Ett rättvist och effektivt skattesystem för den digitala inre marknaden som publicerades tidigare i september.

Där redogör kommissionen för utvecklingen av den digitala ekonomin och påpekar att nuvarande skattesystem mot bakgrund av denna bör reformeras. Kommissionen framhåller att EU bör agera samordnat och om inte tillräckliga framsteg görs på global nivå så kan EU gå före med lagstiftning.

Regeringen anser att diskussion om eventuella skatteåtgärder för den digitala ekonomin bör baseras på en grundlig analys och att EU bör invänta OECD:s arbete på området. Regeringen påpekar att det är viktigt att små, öppna och exportberoende ekonomiers intressen beaktas.

Mervärdesskatt och finansiella tjänster

Ett stort antal direktiv och förordningar för finansmarknaden har antagits de senaste åren. Ekofinrådet kommer att få information från EU-kommissionen om läget i genomförandet av lagstiftningen.

EU-kommissionen väntas också informera om ett förslagspaket med reformer av mervärdesskattesystemet för företag som handlar över landsgränser.  

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om Ekofin 10 oktober

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin