Elnätsavgifterna ska bli mer skäliga

Energimarknadsinspektionen presenterade idag sina förslag på hur regelverken kring elnätsavgifterna kan skärpas, i rapporten Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 som de överlämnat till regeringen.

Elnätsmarknaden är ett naturligt monopol, där kunderna är hänvisade till ett elnätsföretag. Regeringen menar att utgångspunkten för regleringen är att säkerställa att kunderna, den svagare parten, betalar skäliga avgifter. Det är också viktigt att regleringen skapar incitament för långsiktiga investeringar som säkerställer en effektiv nätdrift som möter framtidens behov och förutsättningar.

− Energimarknadsinspektionens förslag innebär att kundernas intressen tas tillvara, samtidigt som de främjar framtida utveckling av elnäten. Ett förtydligande av regelverket skulle också leda till snabbare, förenklade och möjligen färre rättsprocesser vilket gynnar alla parter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har under en längre tid följt upp hur regleringen av elnätsavgifterna tillämpats.

Energimarknadsinspektionens utredning med förslag för en rimlig avkastning för elnätsverksamheten ska nu skickas på remiss till den 10 januari 2018.