En bredd av frågor på Ekofins oktobermöte

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 10 oktober inom ramen för Ekofin, antog de gemensamma positioner inför möten i G20 och IMF. De fattade beslut om klimatfinansiering och antog ett direktiv som ska göra det lättare att lösa tvister vid dubbelbeskattning. Den europeiska planeringsterminen behandlades liksom skattereformer till följd av den digitala ekonomins utveckling.

Magdalena Andersson
EU:s gemensamma positioner inför möten i G20 och IMF, internationell klimatfinansiering och tvistelösning vid dubbelbeskattning var några av de frågor som som stod på Ekofinrådets dagordning 10 oktober. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

Inför klimatkonferensen COP 23

Ekofinrådet antog rådsslutsatser om internationell klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP 23 i Bonn i november 2017. COP 23-konferensen ska följa upp det globalt överenskomna Parisavtalet från december 2015.

Rådsslutsatserna från Ekofinrådet 10 oktober och EU:s miljöråd 13 oktober utgör tillsammans EU:s gemensamma position för COP 23-mötet. Slutsatserna beskriver både EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt och EU:s arbete med genomförandet av Parisavtalet mer specifikt. Slutsatserna är också det mandat som EU:s förhandlare har med sig när klimatfinansieringen behandlas i Bonn.

Förberedelser inför G20 och IMF

Ekofinrådet antog gemensamma positioner för EU inför G20-mötet 12-13 oktober. De fokuserar på åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och en global ekonomi präglad av öppenhet och samverkan.

Rådet beslutade om ett gemensamt uttalande för EU vid IMF:s årsmöte 13-15 oktober. Uttalandet handlar om åtgärder för att stärka EU:s bidrag till den globala ekonomin och om IMF:s roll i det globala finansiella skyddsnätet.

Tvistelösning vid dubbelbeskattning Rådet antog ett direktiv om ett nytt system för att lösa tvister mellan medlemsländer om dubbelbeskattning. Direktivet syftar till att ytterligare stärka befintliga mekanismer för tvistelösning.

Europeiska planeringsterminen 2017

Rådet utvärderade den europeiska planeringsterminen 2017. EU-kommissionen arbetar med att effektivisera och förenkla terminen. Bland annat har de landsspecifika rekommendationerna blivit färre över tid och en flerårig utvärdering av genomförandet av rekommendationerna har införts.

Digital beskattning

EU-kommissionen presenterade meddelandet Ett rättvist och effektivt skattesystem för den digitala inre marknaden som publicerades tidigare i höst. Där redogör kommissionen för utvecklingen av den digitala ekonomin och påpekar att nuvarande skattesystem mot bakgrund av denna bör reformeras. Kommissionen framhåller att EU bör agera samordnat och om inte tillräckliga framsteg görs på global nivå så kan EU gå före med lagstiftning.

Det estniska ordförandeskapet avser att återkomma till frågan om digital beskattning på ett Ekofinmöte senare i höst.  

Mervärdesskatt och finansiella tjänster

Ett stort antal direktiv och förordningar för finansmarknaden har antagits de senaste åren. EU-kommissionen informerade ministrarna om läget i genomförandet av lagstiftningen.

EU-kommissionen informerade också om arbetet med ett kommande förslagspaket med reformer av mervärdesskattesystemet för företag som handlar över landsgränser.  

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

Nästa Ekofinmöte är 7 november i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om Ekofins möte 10 oktober

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin