Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU-förhandlingar om minskade utsläpp av växthusgaser

Publicerad

När EU:s klimatministrar möts i miljörådet i Luxemburg 13 oktober ska de enas om två förslag för att minska utsläppen av växthusgaser i sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Ministrarna väntas även anta slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år. Klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på rådsmötet.

Isabella Lövin och Carole Dieschbourg
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, tillsammans med Luxemburgs miljöminister Carole Dieschbourg vid miljörådets möte 28 februari. Foto: Europeiska unionens råd

Utsläpp av växthusgaser inom sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem

Ministrarna förväntas fatta beslut om två förslag för att minska utsläppen av växthusgaser i sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Det ena förslaget gäller bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030. Det andra förslaget handlar om att inkludera utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat- och energiramverk fram till 2030.

Regeringen anser att EU ska visa globalt ledarskap genom sin politik och därför är det viktigt att ministrarna når en överenskommelse vid rådsmötet. En ambitiös startpunkt är viktig, liksom starka översynsklausuler för att möjliggöra framtida höjningar av ambitionsnivåerna så att temperaturmålen i Parisavtalet kan nås."

FN:s klimatmöte COP23

Klimatministrarna väntas anta slutsatser om Parisavtalet samt om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s tjugotredje klimatmöte, COP23, som äger rum 6-17 november i Bonn.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser. De tydliggör EU:s målsättningar inför förhandlingarna och slår fast EU:s tydliga stöd till Parisavtalet och intention att vara ledande i avtalets genomförande.

FN:s miljöförsamling

Miljörådet kommer också att anta slutsatser om EU:s prioriteringar inför det tredje mötet i FN:s miljöförsamling 4-6 december i Nairobi.
Regeringen stödjer förslaget som ligger på bordet och välkomnar särskilt att slutsatserna innehåller tydliga och konkreta skrivningar om luft, hav, kemikalier och avfall.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, representerar Sverige vid mötet i miljörådet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i miljörådet 13 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)