Förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Regeringen har idag överlämnat en remiss till Lagrådet som innehåller förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förslagen innebär bland annat att tillsynsmyndigheterna har möjlighet att besluta om förelägganden och förbud förenade med vite om reglerna inte följs. Den som inte följer reglerna kan även dömas till att betala sanktionsavgift.

Den föreslagna lagen innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen om personlig skyddsutrustning. Genom den nya lagen upphävs lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk. En viktig del i den föreslagna lagen är bestämmelserna om vilka verktyg myndigheterna kan använda vid sin tillsyn. Till exempel föreslås möjligheten att meddela förbud och förelägganden förenade med vite om reglerna inte följs. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna kunna ansöka om utdömande av sanktionsavgift vid domstol. I lagrådsremissen föreslås även vissa ändringar i arbetsmiljölagen, bland annat för att anpassa den till EU-förordningen.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning behandlar de krav som ställs på utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning för att den ska få säljas på EU:s inre marknad. Det handlar till exempel om säkerhetsvästar vid ridning, cykelhjälmar, hörselkåpor och svetsglasögon. Förordningen ersätter ett tidigare EU-direktiv om personlig skyddsutrustning, som genomförts i Sverige genom bland annat lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och arbetsmiljölagen. Konsumentverket respektive Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt dessa lagar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.